Verkiezingen 2012 (7): GroenLinks


In deze rubriek in de aanloop naar de verkiezingen krijgt u een overzicht van de verschillende politieke partijen, hun kopstukken en hun standpunten. Hoe staan zij tegenover investeringen, besparingen, veiligheid, leefbaarheid, de economie, koopkracht, enzovoorts. In het zesde deel: PVV.

Klik hier voor het eerste deel in deze serie: VVD
Klik hier voor het tweede deel in deze serie: SP
Klik hier voor het derde deel in deze serie: PvdA
Klik hier voor het vierde deel in deze serie: CDA
Klik hier voor het vijfde deel in deze serie: D66
Klik hier voor het zesde deel in deze serie: PVV

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks (‘Groene kansen voor Nederland’) blinkt op het eerste oog uit in beknoptheid. De tekst heeft in totaal 38 pagina’s, en daarbij hebben we de colofon op de laatste drie pagina’s meegeteld. Hieronder vindt u een selectie uit de belangrijkste punten van de partij van lijsttrekker Jolande Sap. Deze punten zijn gedeeltelijk van de website overgenomen en gedeeltelijk uit het verkiezingsprogramma.

Economie
Steeds meer bedrijven willen omschakelen naar groene oplossingen. Maar de overheid zit hen te vaak dwars; met raar beleid, met verouderde regels, of met onnodige bureaucratie. Daarom heeft GroenLinks een meldpunt geopend voor groene ondernemers (meldpuntgroenondernemen@groenlinks.nl), waar ze zulke problemen kunnen melden.
GroenLinks wil maatschappelijk verantwoord ondernemen op alle mogelijke manier ondersteunen. De overheid moet zelf duurzaam inkopen en groen aanbesteden. Vergunningen moeten sneller worden verleend aan groene initiatieven van burgers en bedrijven. Ondernemingen die de rechten van werknemers of omwonenden schenden, hoeven niet langer te rekenen op enige vorm van staatssteun.
Langdurige werkloosheid wil GroenLinks voorkomen door werklozen na een jaar een ‘participatiecontract’ aan te bieden: mensen gaan aan het werk, volgen een opleiding of krijgen hulp bij het starten van een onderneming of het vinden van vrijwilligerswerk, en daarmee verdienen ze minstens het minimumloon.
GroenLinks verlaagt de belastingen op werk. Zo wil GroenLinks het goedkoper maken voor werkgevers om mensen in dienst te nemen en ze willen ervoor zorgen dat mensen aan het einde van de maand meer overhouden. Zo loont werken meer dan thuis op de bank zitten.

Arbeid & Ondernemerschap
GroenLinks pleit voor de Wet werk en zekerheid (WWZ). De WWZ bundelt verschillende wetten tot een nieuwe regeling: de Wet werk en bijstand, Wet investeren jongeren, Wajong en delen van de Wet sociale werkvoorziening. In de WWZ staat meedoen centraal ; iedereen die langer dan een jaar werkloos is en geen WW meer ontvangt, krijgt hulp om weer aan de slag te gaan, via de gemeente. Zo gaan mensen van werk naar werk, in plaats van werk naar bijstand.
Er zijn meer laagdrempelige leertrajecten nodig voor volwassenen. Die moeten aangeboden worden door met name de regionale opleidingscentra (roc’s), maar ook door het voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteiten. Zo kunnen bijvoorbeeld bijstandsmoeders makkelijker terugkomen op de arbeidsmarkt als er meer scholingsaanbod voor volwassenen is.
GroenLinks wil de WW-uitkering verhogen, de duur verkorten en eerder toekennen aan mensen met een flexibel contract. GroenLinks wil de WW-uitkering in het eerste halfjaar verhogen van 70% van het laatst verdiende loon naar 90%. Het tweede halfjaar wordt 80% uitbetaald. Dit geldt niet voor werklozen die ruim boven het modale salaris zitten, want de WW-uitkering is maximaal gelijk aan het modale salaris.
Als je langer dan een jaar werkloos bent en geen recht meer hebt op WW, word je door de gemeente aan het werk geholpen of je krijgt een leerwerkaanbod.

Zorg
De kosten van de zorg kunnen omlaag door zorg dichter bij mensen te brengen, in hun eigen buurt, met thuiszorg, huisartsen en wijkverpleegkundigen. De zorg zal goedkoper worden als huisartsen en verpleegkundigen meer zorg verlenen en ziekenhuizen minder.
Er moet ook veel meer aandacht komen voor preventie. Voorkomen is niet alleen beter, maar ook goedkoper dan genezen. Veel ernstige ziekten kunnen worden voorkomen als je de symptomen vroeg opspoort.
GroenLinks wil bezuinigen op de zorgkosten, zonder dat dit betekent dat mensen minder zorg krijgen. Dit kan door te bezuinigen op de salarissen van specialisten en op de geneesmiddelenindustrie.

Wetgeving & Regelgeving
GroenLinks vindt dat de meermanscel moet worden afgeschaft.
Sommige mensen vinden dat gedetineerden ‘privileges’ zoals arbeid en begeleiding moeten ‘verdienen’. GroenLinks wil dat van die gedachte wordt afgestapt. Uiteindelijk gaat het erom dat ex-gedetineerden niet meer terugvallen in de criminaliteit. Daarom moet elke gedetineerde een persoonlijk programma krijgen om terug te keren in de maatschappij, inclusief scholing en begeleiding na de gevangenisstraf.
GroenLinks bezuinigt niet op de politie. Wel wil GroenLinks geld besparen door de 26 aparte politiekorpsen te laten opgaan in één nationale politieorganisatie, mits er voldoende ruimte blijft om in te spelen op lokale behoeften.
Het gezag van de politie wordt versterkt door doeltreffend op te treden. Juist daaraan ontbreekt het nog. Dat komt omdat de politie de verkeerde prioriteiten stelt. Er is meer aandacht nodig voor kleinere vormen van criminaliteit waar mensen echt last van hebben, zoals inbraken, diefstal en vandalisme.
GroenLinks wil paal en perk stellen aan privacyschendingen. GroenLinks maakt bij nieuwe voorstellen een precieze afweging tussen het maatschappelijk belang dat wordt beschermd en de inbreuk op de privacy.

Mobiliteit
Kilometerheffing is eerlijker dan de huidige wegenbelasting (een vast bedrag per jaar). Want kilometerheffing betekent: wie meer rijdt, betaalt ook meer. GroenLinks wil dat de kosten per kilometer afhankelijk zijn van tijd, plaats en hoe vervuilend de auto is.
Autorijden op olie of gas wordt zo snel mogelijk vervangen door rijden op groene stroom of andere duurzame energiebronnen. Wie een elektrische auto koopt, kan een laagdrempelige lening krijgen.
Er komen geen nieuwe wegen die ons land nog verder versnipperen. Dus ook geen Blankenburgtunnel, A13/A16 of doortrekking van de A15 door de natuur. Ook nieuwe wegverbredingen zijn overbodig, door het spitstarief in de kilometerheffing. De snelheidsverhoging naar 130 kilometer per uur wordt teruggedraaid.
Reizigers moeten soepel over kunnen stappen tussen de trein en de (ov-)fiets, lightrail, tram of bus. Of tussen de trein en de (deel)auto, op P+R-terreinen met een goede aansluiting op het openbaar vervoer.

Woningmarkt
Deskundigen zijn het er over eens dat de hypotheekrenteaftrek economisch gezien geen zin heeft. Afschaffen is mogelijk. GroenLinks wil dat dit gebeurt in een periode van 25 jaar, zodat de rust op de woningmarkt bewaard blijft.
De eerste stap wordt gezet op 1 januari 2013, zoals afgesproken in het begrotingsakkoord voor 2013 (Lente-akkoord). Vanaf dan kan de rente over een hypotheek boven de miljoen euro niet meer afgetrokken worden van de belasting (ook wordt er vermogensbelasting geheven over de waarde van het eigen huis boven de miljoen euro).
Tegelijkertijd wordt ook het eigenwoningforfait geleidelijk afgebouwd (het eigenwoningforfait is een belasting op het hebben van een huis).
GroenLinks wil het makkelijker maken voor starters om een huis te kopen. Daarom krijgen zij een ‘starterspremie’. Ook verlagen we de overdrachtsbelasting geleidelijk (de overdrachtsbelasting is belasting op het kopen van een huis).

Overheid
De burgemeester moet gekozen worden door de gemeenteraad. GroenLinks wil de mogelijkheden voor een referendum uitbreiden, zodat burgers zich vaker uit kunnen spreken over de plannen van hun overheid.
Wat Groenlinks betreft verliest de Koning alle functies binnen het landsbestuur. De Koning ondertekent dan geen wetten meer en is niet langer voorzitter van de Raad van State, het belangrijkste adviescollege van de regering.
Veel problemen kunnen het beste worden aangepakt op Europees niveau. Denk aan grensoverschrijdende milieuvervuiling, georganiseerde criminaliteit en de bankencrisis.
De Europese crisis vraagt om een sprong vooruit. Voor de korte termijn steunt GroenLinks een sterk Europees reddingsfonds.

Veiligheid
GroenLinks wil softdrugs uit de criminaliteit halen, want dat bevordert veilig en verantwoord drugsgebruik. Bovendien leveren die plannen minstens 420 miljoen euro op. Dat geld is hard nodig voor preventie en wijkagenten, zodat het echt veiliger wordt. Het vorige kabinet nam afstand van het succesvolle softdrugsbeleid, terwijl elders ter wereld juist onderdelen ervan worden overgenomen. GroenLinks verzet zich tegen het verder moraliseren van het drugsdebat en wil een drugsbeleid dat op feiten is gestoeld.

“Freek is van gisteren”, “Rutte brengt Nederland terug naar 1939”


Lijsttrekker voor de VVD Mark Rutte heeft de cabaretier Freek de Jonge zaterdagavond nog een flinke trap na gegeven.

De komiek maakte deze week zelf bekend dat Rutte niet met hem in een tv-programma wilde. Toen zijn collega Theo Maassen de liberaal in het programma 1 voor de verkiezingen vroeg waarom hij niet met De Jonge op de buis wilde maar wel in RTL Boulevard verscheen, antwoordde de premier: ‘Freek de Jonge is van gisteren.’

Rutte zegt dat hij niet echt geweigerd heeft om met De Jonge in hetzelfde programma te verschijnen, hij wilde het alleen ‘liever niet’ omdat De Jonge altijd ‘zó ontzettend zuur’ doet over de VVD.

De Jong reageerde gisteren op Twitter door te stellen dat wie op het VVD stemt, het land linea recta terugbrengt naar 1939. “Volgens Rutte ben ik dus van gisteren. Rare woorden uit de mond van iemand die net geregeerd heeft met een partij die terug naar 1939 wil.” – Freek de Jonge.

Bronnen: Parool, Twitter

Verkiezingen 2012 (6): PVV


In deze rubriek in de aanloop naar de verkiezingen krijgt u een overzicht van de verschillende politieke partijen, hun kopstukken en hun standpunten. Hoe staan zij tegenover investeringen, besparingen, veiligheid, leefbaarheid, de economie, koopkracht, enzovoorts. In het zesde deel: PVV.

Klik hier voor het eerste deel in deze serie: VVD
Klik hier voor het tweede deel in deze serie: SP
Klik hier voor het derde deel in deze serie: PvdA
Klik hier voor het vierde deel in deze serie: CDA
Klik hier voor het vijfde deel in deze serie: D66

Het verkiezingsprogramma van de PVV (‘Hún Brussel, óns Nederland’) is te downloaden via de website http://www.pvv.nl. De nadruk ligt, zoals de titel van het programma al doet vermoeden, op Europa versus Nederland. In vergelijking met de andere partijen is dit programma relatief ingetogen; slechts 56 pagina’s inclusief voor- en achterkant. De PVV is ook de enige partij die met een puntsgewijs systeem en met korte, heldere omschrijvingen hun plannen uiteenzetten. Die stijl is in dit artikel overgenomen. Hieronder kunt u enkele van de belangrijkste punten lezen.

Economie
• BTW lager
• Kwartje van Kok terug aan de burger
• Energiebelasting lager
• Verlaging vennootschapsbelasting
• Betere overheidsfinanciën, lager tekort
• Lastenverlaging voor de burger, maar snijden in de overheid
• Streng toezicht op de financiële sector
• Geen salarissen in de publieke sector boven de Balkenende-norm
• Geen verplichte aanbesteding openbaar vervoer in de grote steden
• Geen eurobonds

Arbeid & Ondernemerschap
• Geen Europese aanbestedingen
• Administratieve lasten fors lager
• Vereenvoudiging en versnelling vergunningprocedures
• Behoud van de kleine gezins- en familiebedrijven
• Geen Europese bemoeienis met onze boeren, tuinders en vissers
• Afschaffen bedrijf- en produktschappen
• De overheid moet bedrijven niet beconcurreren
• Nooit meer een vliegtaks, CO2-heffingen. Dat kost banen
• Belasten excessieve vertrekbonussen boven de twee ton met 75 procent
• Cruciale infrastructuur zoals havens en energiesector in Nederlandse handen
• Bescherm de Nederlandse maakindustrie, zoals Nedcar

Zorg
• Hoogte en duur WW ongewijzigd
• Kinderbijslag en kindgebonden budget voor maximaal 2 kinderen
• Geen verdere bezuinigingen op kinderopvang
• Niet tornen aan ontslagbescherming
• Ontslagvergoeding ongewijzigd
• Werkplicht voor bijstandsjongeren
• Uitkeringsfraude? Geweld tegen personeel sociale dienst? Nooit meer een uitkering
• Altijd terugbetalen van een met fraude verkregen uitkering
• Een keer gebruik maken van schuldhulp-sanering is het maximum
• Afschaffen UWV, arbeidsmarkttaken naar de gemeente
• Geen bezuinigingen op de sociale werkplaatsen (WSW)
• Korten op ineffectieve reïntegratiesubsidies, behoudens voor de WSW-ers
• De Wajong blijft toegankelijk voor volledig duurzaam arbeidsongeschikten
• Strakker toezicht op de woningcorporaties
• De hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag handhaven
• Partneralimentatie hooguit vijf jaar
• Kleinere zorginstellingen, stop zorggiganten
• Agema-gelden houden (12.000 extra zorgmedewerkers)
• Alle zorginstellingen regelarm of regelvrij
• Overhead aan banden: minder managers, minder papier
• Landelijke programma’s tegen ondervoeding, uitdroging en doorligwonden
• Zorgbobo’s financieel verantwoordelijk voor wanbeheer
• Buurtzorg in plaats van grootschalige thuiszorg
• Geef bewoners van instellingen rechten en pak die van gevangenen af
• Stop ouderenmishandeling: altijd VOG, drie keer hogere straf, plus meldplicht
• Meer bevoegdheden en gezag Inspectie

Wetgeving & Regelgeving
• Geen downloadverbod
• Handhaven netneutraliteit
• Wel of geen cookies; internetgebruikers moeten kunnen kiezen
• Geen censuur op internet
• Een vijfde minder ambtenaren
• Minder bestuurslagen, kleed de provincie uit
• Geen subsidies aan politieke partijen
• Staak de donaties aan het subsidienetwerk van links
• Stop de overheidspropaganda (tegen het roken, tegen de klimaathysterie)
• Corruptie altijd keihard aanpakken
• Bestuurlijke ongehoorzaamheid wordt gestraft
• Zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten
• Groepsaansprakelijkheid. Deel van een groep tuig, dan ook de straf
• Verlagen leeftijdsgrens strafrecht van 18 naar 16 jaar
• Registratie van nationaliteit daders van misdrijven, incl. de vermelding ‘Antilliaan’
• Bezuinigen op reclassering
• Geen taakstraffen
• Geen vervroegde vrijlating, ook niet onder toezicht
• Afschaffen TBS
• Geen alcohol achter het stuur
• Gebiedsverbod hooligans voor alle stadia en evenementen
• Geen coffeeshops in een straal van 1 kilometer rondom scholen
• Kraakverbod strikt handhaven
• Omkering bewijslast bij noodweer in eigen woning/bedrijf
• Camerabeelden gebruiken bij opsporing van criminelen
• Raadsheren van de Hoge Raad rechtstreeks kiezen

Mobiliteit
• Geen kilometerheffing, geen forenzentaks
• Doorrijden! Stoppen met die 80-kilometerzones
• 140 kilometer per uur waar het kan
• Geen bezuiniging op de aanleg van nieuwe wegen
• Verplichte invoering rijtest voor beroepschauffeurs uit de MOE-landen
• Verruimen flitsmarge op hoofdwegen
• Afschaffen Europese rij- en rusttijdenregeling voor vrachtwagenchauffeurs
• Afschaffen van milieuzones
• Schiphol moet groeien – daarom niet te moeilijk doen over regels
• Publicatieplicht benzineprijs
• Rijden onder invloed van alcohol en drugs keihard aanpakken
• Veilig en goed openbaar vervoer
• Geen criminelen als taxichauffeurs
• Treinen rijden op tijd en zijn veilig!
• Perverse bonuscultuur bij NS en ProRail stoppen, regie spoor terug naar het rijk
• Meer bevoegdheden voor conducteurs om tuig aan te pakken

Woningmarkt
• Weg met de welstandcommissies
• Dijken van topkwaliteit
• Bye, bye windmolens
• Minder regels in de bouw, minder vergunningen, lagere leges, meer veiligheid
• Maatwerk voor ouderen
• Bescherming van monumenten, architectuur en dorpsgezichten
• Geen opvang van MOE-landers in recreatieparken
• Meer ruimte voor particulier opdrachtgeverschap bij woningbouw
• Bescherm bouwbedrijven tegen oneerlijke concurrentie uit Midden- en Oost-Europa

Overheid
• Betalingen aan Brussel zo snel als mogelijk van 7 miljard euro per jaar naar nul
• Absolute transparantie van EU-bestedingen
• Geen Europese belastingen
• Geen Europees leger
• Geen gewapende Europese missies
• Geen Europese ambassades
• Geen ACTA
• Geen bemoeienis EU met binnenlands beleid van lidstaten
• Elk EU-plan dat de nationale soevereiniteit raakt voorleggen in referendum
• Geen nieuwe toetreders tot de EU. Onderhandelingen met Turkije direct stoppen
• Onmiddellijk een opt-out op gebied van immigratie: zelf bepalen wie er binnenkomt
• Afschaffen van het Europees Parlement
• Nederland krijgt al zijn bevoegdheden en vetorechten terug
• Per onmiddellijk: stop het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg
• Geen openstelling van de arbeidsmarkt voor goedkope arbeid uit Oost-Europa
• Geen propagandaborden meer in onze straten die vertellen dat we een project te
danken hebben aan de EU. Sigaar uit eigen doos
• De EU-vlag verdwijnt van openbare gebouwen. Om te beginnen van de Tweede
Kamer
• Geen medewerking Tweede Kamer aan welke EU-activiteit dan ook
• De EU-vlag met twaalf sterren is geïntroduceerd toen de EU twaalf leden had,
waaronder Nederland. We verzoeken de EU ‘onze’ ster te verwijderen van haar vlag

Veiligheid
• Versobering van de gevangenissen
• Meer blauw op straat, minder achter het bureau
• Meer misdrijven oplossen
• Zet foto’s van misdadigers op internet
• Agenten selecteren op daadkracht
• Overal preventief fouilleren
• Niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct uit Nederland verwijderen
• Zij mogen nimmer nog een voet op Nederlandse bodem zetten
• Nederlandse nationaliteit van criminelen met een dubbele nationaliteit intrekken
• Na denaturalisatie: uitzetten en nooit meer terugkomen!
• Criminele Antillianen terug naar de Antillen
• Politie-uniform met meer uitstraling
• Betere uitrusting politie, bijvoorbeeld met Amerikaanse wapenstok

Verkiezingen 2012 (5): D66


In deze rubriek in de aanloop naar de verkiezingen krijgt u een overzicht van de verschillende politieke partijen, hun kopstukken en hun standpunten. Hoe staan zij tegenover investeringen, besparingen, veiligheid, leefbaarheid, de economie, koopkracht, enzovoorts. In het vijfde deel: D66.

Klik hier voor het eerste deel in deze serie: VVD
Klik hier voor het tweede deel in deze serie: SP
Klik hier voor het derde deel in deze serie: PvdA
Klik hier voor het vierde deel in deze serie: CDA

Het verkiezingsprogramma van D66 (‘En nu vooruit’) is anders dan de verkiezingsprogramma’s die tot dusver zijn behandeld. Dit omdat het verkiezingsprogramma niet direct als PDF te downloaden is, maar in korte en lange versie op de website staat. Daarnaast is D66 de enige politieke partij die ook voor slechtzienden en blinden de optie heeft toegevoegd om de tekst te laten voorlezen.

Economie
Nederland loopt steeds verder achterop met investeringen in innovatie. De trend van achteruitgang moet gekeerd. D66 pleit voor een mix van brede belastingstimulansen en gerichte subsidies om innovatie te stimuleren.
Door een betere aansluiting van mkb bij regionale onderwijsinstellingen en de hierboven genoemde kennisclusters en het slimmer aanboren van EU “matching funds” kan de mkb innovatiemotor aangejaagd worden. Ook wil D66 met slimme fiscale maatregelen investeringen van particulieren en pensioenfondsen in innovatie en doorgroei van het mkb uitlokken.
D66 wil dat de overheid, samen met pensioenfondsen en banken, zorgt dat onnodige drempels van rendabele investeringen worden opgeheven en D66 staat open voor alternatieve en innovatieve vormen van bedrijfsfinanciering die kunnen concurreren met traditionele banken. Voorbeelden zijn kredietunies, participatiemaatschappijen, crowdfunding en bedrijfsobligaties.
D66 wil mensen niet met een stok de arbeidsmarkt opjagen, maar ze wel met lagere inkomstenbelasting en het wegnemen van genoemde belemmeringen maximaal stimuleren om een tandje bij te zetten.
De sterke exportpositie van Nederland op (duurzame) gebieden zoals water, milieutechnologie en afvalmanagement, moet gestimuleerd worden. Daarbij is Nederland, en zeker het mkb, nog erg gericht op handel met de EU. D66 wil dat handel met opkomende markten zoals Brazilië, India, Indonesië en China wordt gestimuleerd.
Hervorming van arbeidsmarkt, AOW, sociale zekerheid en zzp-regelingen, gekoppeld aan verlaging van de belasting op arbeid. Meer banen en lagere uitkeringsuitgaven zijn het resultaat.

Arbeid & Ondernemerschap
D66 wil de regels rond ziektewet, arbeidsongeschiktheid en arbeidsomstandigheden (ARBO) voor kleine bedrijven aanpassen, zodat zij met een lichter regime of mogelijkheden voor risicodeling sneller en vaker mensen aan zullen nemen.
D66 wil scholingsvouchers introduceren voor ouderen die langdurig werkloos zijn. Zij mogen deze vouchers inzetten voor scholing of begeleiding bij de zoektocht naar werk.
Werkgevers moeten daarnaast gestimuleerd worden om oudere werknemers aan te nemen.
Modernisering van het ontslagrecht maakt het vaste contract weer aantrekkelijk. Zo scheppen we meer kansen, juist voor diegenen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt, zoals jongeren. D66 heeft een initiatiefwet ingediend waarin is gekozen voor een ontslagstelsel met een duidelijke en versimpelde ontslagprocedure.
Werkgevers betalen verder de eerste zes maanden van de WW. Zo krijgen zij er financieel belang bij om werkloosheid te voorkomen.

Zorg
D66 wil dat de basiszorg zo dicht mogelijk bij mensen wordt georganiseerd. D66 pleit daarom voor nieuwe vormen van zorginstellingen tussen de eerste en tweede lijn in. Dat zijn zogenaamde ’anderhalvelijnsinstellingen’ waar meer specialistische zorg dichter in de buurt aanwezig is en zo onnodig en duur ziekenhuisbezoek wordt voorkomen. Hier is plaats voor de behandeling van chronisch zieken, zijn consultatiebureaus en servicepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over welzijn, wonen en ouder worden. D66 wil investeren in wijkverpleegkundigen. In de wijk worden zij het centrale aanspreekpunt voor patiënten.
D66 wil meer praktijkondersteuners (POHs) die een belangrijke rol spelen bij langdurige en complexe meervoudige zorg. De huisarts diagnosticeert. De POH inventariseert, organiseert, regisseert en geeft leefstijladvies.
D66 vindt dat de apotheker beter moet samenwerken met huisartsen en medisch specialisten om de veiligheid en therapietrouw te verhogen en verspilling van medicijnen tegen te gaan.
In de langdurige zorg wil D66 meer samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Daarbij wil D66 dat de samenwerkende partijen als huisartsen, specialisten en verpleegkundigen samen streven naar de beste mix van kwaliteit van geboden zorg en inzet van schaarse middelen.
D66 wil de cruciale AWBZ-voorziening betaalbaar houden door die terug te brengen tot de kern. D66 wil onderscheid maken tussen wonen, zorg en service. De zorg wordt vergoed. Wonen en service worden niet uit het collectief gefinancierde AWBZ-budget betaald, maar zijn net als in andere fases van het leven voor eigen rekening.

Wetgeving & Regelgeving
D66 staat pal voor goede en toegankelijke rechtspraak. De kosten van procedures, zoals griffierechten, moeten door mensen op te brengen zijn, en de gefinancierde rechtsbijstand voor mensen met een smalle beurs moet in stand blijven. Digitalisering, procesinnovatie en camera’s in de rechtszaal kunnen bijdragen aan toegankelijkheid.
D66 wil dat politie zichtbaar aanwezig is op straat en vindt het vooral belangrijk dat criminelen opgespoord, gearresteerd en veroordeeld worden. Daar is nog wel een slag te slaan door het doen van aangifte eenvoudiger te maken, ondersteund met een aangiftevolgsysteem.
D66 bepleit meer opsporingscapaciteit voor de bestrijding van mensenhandel en wil het gedwongen prostituees makkelijker maken uit hun beroep te stappen, met gespecialiseerde opvang voor deze slachtoffers van mensenhandel.
D66 is voor afschaffing van de landelijke wietpas want deze bevordert illegale straathandel en drugsoverlast en is discriminerend voor en tast de privacy aan van coffeeshopbezoekers.
De pakkans moet omhoog. Daarvoor moet worden geïnvesteerd in ICT bij de politie, zodat burgers makkelijker aangifte kunnen doen via internet, en zijn onder andere meer rechercheurs en forensisch deskundigen nodig.
D66 is echter tegen minimumstraffen. Daarmee zou de rechter de mogelijkheid ontnomen worden om in een specifiek individueel geval een passende straf op te leggen.
D66 wil dat het Openbaar Ministerie zich weer richt op haar kerntaak: het leiding geven aan de opsporing en het vervolgen van strafbare feiten. Alle andere taken zoals rechtspreken moeten waar mogelijk worden afgebouwd. D66 wil minder administratieve verplichtingen, slimme ICT en meer gerichte acties bij de politie.

Mobiliteit
D66 wil de mainportfunctie van Schiphol duurzaam versterken. Hiertoe dient Schiphol zich selectief te ontwikkelen en zich in te zetten voor het verduurzamen van de bedrijfsprocessen.
D66 wil het gebruik van openbaar vervoer stimuleren door het bieden van meer kwaliteit, hogere frequenties, betere aansluitingen van trein, metro, tram, bus en fiets, het aanbieden van gratis internet in de trein en het zorgen voor schone treinen. D66 is voor het tot stand brengen van ‘metro-achtige’ treinverbindingen tussen de (grote) steden en een uitbreiding van het nachtnet.
Bij NS en bij vervoerders in het stads- en streekvervoer wil D66 dat het reizigersbelang en de betrouwbaarheid een prominente plaats innemen in de kaders die de overheid stelt en de financiële prikkels die zij geeft. D66 wil dat het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk is.
Vooral door het gereedkomen van de Tweede Maasvlakte zal het aantal goederentreinen naar het achterland toenemen. Door het programma PHS zal de toename van goederenvervoer op bepaalde spoorlijnen, zoals de IJssellijn en de Twentelijn, door stedelijk gebied sterk toenemen. D66 wil dat alternatieven en vervoer over water eerst worden benut.
D66 wil fietsgebruik stimuleren en binnen bereik van grotere groepen mensen brengen. Combinaties met het openbaar vervoer worden door D66 gestimuleerd met P+R voorzieningen op strategische locaties.
Het aantal doden en gewonden in het verkeer neemt toe. Verkeersongevallen zijn de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. De kosten van alle verkeerongevallen bedragen 13 miljard euro of 2,3% van het BBP. Het is daarom noodzakelijk dat de politie weer, zoals het geval was voor 2009, alle ongevallen gaat registreren.

Woningmarkt
D66 juicht de samenwerking toe van de Woonbond, Aedes, Vereniging Eigen Huis en enkele makelaarsorganisaties om te komen tot een integraal woonplan.
Met het Begrotingsakkoord is dankzij D66 eindelijk de noodzakelijke beweging in de regels rond de woningmarkt gebracht. D66 wil de hypotheekrenteaftrek beperken en zó vormgeven dat het hebben van schuld niet langer wordt gestimuleerd. D66 gaat daarom uit van (annuïtaire) aflossing van de hypotheek in 30 jaar. Voor bestaande gevallen stellen ze voor deze verandering een overgangsregeling van 5 jaar in.
D66 wil de markt voor huurwoningen op gang brengen. Om dat te realiseren willen wij sociale huurwoningen zo waarderen dat woongenot en omgeving meer uitgedrukt worden in de prijs. Scheefwonen moet worden tegengaan door mensen met een hoog inkomen ten opzichte van de sociale huurtarieven de keus te laten om een meer marktconforme huur te betalen.
Woningcorporaties moeten terug naar hun kerntaak: het bouwen en beheren van betaalbare sociale huurwoningen.
Om hergebruik en ‘inbreiden in plaats van uitbreiden’, te stimuleren, wil D66 een heffing op gebruik van open ruimte, waarmee particulieren en bedrijven gestimuleerd worden om hun bestaande eigendom te verbeteren.

Overheid
D66 kiest voor Europa. Onze vrede, veiligheid en welvaart hebben we voor een belangrijk deel te danken aan Europese integratie. Door de financiële crisis is keihard aangetoond dat veel lidstaten van de Europese Unie, ondanks de afspraken daarover, hebben verzuimd hun economieën concurrerend te maken, effectief toezicht op hun banken te organiseren en hun overheidsfinanciën op orde te brengen. Dat komt niet door te veel, maar door te weinig integratie. Het Nederland dat D66 voor ogen heeft kan alleen ontwikkeld worden in een sterk, veilig en welvarend Europa.
D66 pleit voor een openbaar bestuur dat slagvaardig en zo dicht mogelijk bij mensen is georganiseerd. Evenals een functionerende rechtsstaat is democratisch bestuur een belangrijke waarborg voor de vrijheid.
In het kleine Nederland, met zijn ruim 400 gemeenten, 25 waterschappen, 12 provincies, een Rijksoverheid en bovendien het lidmaatschap van de EU, is het bestuurlijk druk. Bestuurlijke verantwoordelijkheden overlappen te vaak of zijn onduidelijk.
D66 heeft duidelijke plannen om te komen tot een meer slagvaardig, transparant en meer democratisch bestuur. Wij willen grotere, krachtige gemeenten, het onderbrengen van provincies en waterschappen in het middenbestuur en het verbeteren van de nationale en Europese democratie.

Veiligheid
D66 is blij dat de privacy van individuele internetgebruikers meer aandacht heeft gekregen door de invoering van de cookiewet.
D66 wil dat alle legale informatie op het internet voor alle internetters, in Nederland en wereldwijd toegankelijk blijft. Digitale dienstaanbieders worden niet gedwongen om informatie zonder rechterlijke toetsing te verwijderen, en er is geen voorafgaande controle op of filtering van informatie
De Europese bewaarplicht telecommunicatiegegevens verplicht telecombedrijven om tot twee jaar lang van ieder abonnee bij te houden met wie deze persoon contact heeft gehad en vanaf welke locaties. Deze regel schendt de privacy en communicatievrijheid van miljoenen burgers, zonder dat duidelijk is of dit enig effect heeft op de veiligheid.
D66 wil dat Nederland beschikt over voldoende competenties en capaciteit op het gebied van cybercrime. Onder digitale veiligheid verstaat D66 ook bescherming tegen digitale oorlogsvoering en dreigingen als spionage, sabotage, terrorisme en cybercrime.
Het auteursrecht mag niet leiden tot een inperking van de internetvrijheid. Er is op Europees niveau een aanpassing van het auteursrecht nodig aan de moderne tijd.

Verkiezingen 2012 (4): CDA


In deze rubriek in de aanloop naar de verkiezingen krijgt u een overzicht van de verschillende politieke partijen, hun kopstukken en hun standpunten. Hoe staan zij tegenover investeringen, besparingen, veiligheid, leefbaarheid, de economie, koopkracht, enzovoorts. In het vierde deel: CDA.

Klik hier voor het eerste deel in deze serie: VVD
Klik hier voor het tweede deel in deze serie: SP
Klik hier voor het derde deel in deze serie: PvdA

Het verkiezingsprogramma van de CDA (‘Iedereen’, klik hier voor de volledige versie) telt een recordaantal van 86 pagina’s. De partij met een christelijke inslag moet haast wel zo veel vertellen, omdat de CDA in een unieke positie verkeert. Vroeger kon de partij standaard rekenen op een basis die goed was voor ongeveer 20 zetels. Alles wat daar bovenop werd verdiend, was mooi meegenomen. Maar die vanzelfsprekendheid is verdwenen en het CDA moet voor het eerst knokken voor iedere stem. Partijleider Sybrand Buma gaf twee weken terug in een interview in het NRC Handelsblad min of meer toe dat hij zich al neerlegt bij een verkiezingsnederlaag. Dat is een slimme zet geweest. Buma beseft dat zijn partij nu moet knokken voor nieuwe stemmen en dat zij waarschijnlijk in de korte periode naar de verkiezingen die inhaalslag niet gaan maken.

Dat gezegd hebbende, leest u eerst de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma en oordeel daarna of de CDA wellicht toch niet iets te betekenen heeft voor u.

cda1

Economie
Aan het eind van de volgende kabinetsperiode zal er weer zicht moeten zijn op een structureel evenwicht op de begroting. Dat betekent dat het CDA één van de weinige partijen is die in ongeveer vier jaar wil proberen de begroting weer op evenwicht te brengen.
Ook wil het CDA het structurele overheidstekort ieder jaar met 0,5% terugbrengen. Staatsschulden die per generatie worden gemaakt moeten ook in die generatie nog worden terugbetaald.
CDA wil een eerlijkere verdeling van de huidige pensioenrekening. Eerlijker verdelen tussen jong en oud en arm en rijk.
Het CDA bepleit voor deze twee jaar een nullijn voor de gehele collectieve sector. Ook in de private sector wordt loonmatiging aangemoedigd.
De financiële sector dient het belang van zijn klanten voorop te stellen en moet een integer financieel product garanderen, niet alleen voor consumenten, maar juist ook voor financiële instellingen onderling. Dat betekent ook dat de partij vindt dat de bonuscultuur op de schop moet.

Arbeid & Ondernemerschap
De partij streeft naar een voortzetting van het programma ‘Vermindering regeldruk’, dat neerkomt op een jaarlijkse vermindering met 10% in 2014 en 2015 en met tenminste 5% in de jaren er na.
Generieke innovatieregelingen worden aantrekkelijk gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf.
Het CDA kiest voor een Europees landbouwbeleid met aandacht voor de toekomstige uitdagingen (tekorten aan voedsel, energie en grondstoffen). We moeten beter en slimmer produceren met minder gebruik van energie en grondstoffen.
Er komt meer ruimte voor starters en MKB-bedrijven in het innovatiebeleid.

Zorg
De AWBZ verzekert langdurige verzorging en verpleging op onafhankelijke indicatie. Alle niet zorgelementen (zoals wonen en verblijf en (maatschappelijke) begeleiding) verdwijnen uit de AWBZ.
Wonen en verblijf betalen mensen zelf, ook als ze zorg nodig hebben.
Kortdurende verpleging en verzorging in verband met geneeskundige zorg komt in de Zorgverzekeringswet.
De langdurige zorg financieren we persoonsvolgend. Mensen kiezen zelf wie de zorg verleent passend bij de zorgvraag.
Het CDA is voor de herziening van het klachtenrecht in de gezondheidszorg, zodat klachtbehandeling onafhankelijk van zorgaanbieders zal plaatsvinden en er een beroepsmogelijkheid voor de klager komt.
De verzekerde zorg zal beperkt moeten worden tot noodzakelijke zorg. Alle aanspraken in het basispakket moeten hernieuwd worden getoetst aan objectieve criteria van noodzakelijke zorg, die mensen niet zelf kunnen dragen.
Voor huisartsen en zo mogelijk voor de hele zorg komt gezondheidswinst en kwaliteit van zorgverlening centraal te staan in hun (abonnements-) financiering.
Het inkomen van de bestuurders voor maatschappelijke organisaties mag niet hoger zijn dan de balkenendenorm.

Wetgeving & Regelgeving
Procedures worden waar mogelijk minder formeel, om te beginnen door het bevorderen van modern Nederlands taalgebruik. De rechter blijft voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.
Mogelijkheden van digitale procesvoering worden waar mogelijk verruimd. Elektronische dossiers worden regel.
Om de rechterlijke macht te ontlasten, wordt waar mogelijk meer gebruik gemaakt van alternatieve geschilbeslechting en worden procedures versneld, verkort en vereenvoudigd.

Mobiliteit
De infrastructuur in Nederland wordt verder versterkt. Het CDA zet in op een betere benutting van de bestaande infrastructuur, waarbij goede combinaties gemaakt worden tussen verschillende bestaande en nieuwe vormen van vervoer (bijv. snelfietspaden).
Het CDA wil meer laadpunten voor elektrische auto’s, zodat deze duurzame ontwikkeling wordt gestimuleerd.
De splitsing tussen NS en ProRail wordt ongedaan gemaakt.
Er komt een gerichte aanpak voor veelplegers in het verkeer. Het puntenrijbewijs wordt uitgebreid naar alle bestuurders.
De binnenvaart verzorgt 25% van ons binnenlandse transport, dus de binnenvaart kan de wegen ontlasten. Investeringen daarin, zoals schonere motoren, zorgen voor betere doorvaart en het stimuleren van overslagfaciliteiten, moeten ervoor zorgen dat de snelweg niet voller worden.

Woningmarkt
Het CDA gelooft dat herstel van vertrouwen in de woningmarkt vraagt om een omvattend plan, dat zowel de koop- als de huurmarkt meeneemt en goede afspraken maakt met corporaties, gemeenten, bouwers, financiële sectoren, pensioenfondsen. Een volgens het CDA goede stap daartoe is (innovatieve) hervorming van de hypotheekrenteaftrek gericht op afbouwen van de hypotheekschuld zoals onder meer in het Lenteakkoord
is afgesproken.
Een aanvullend pakket voor “starters” op de woningmarkt is noodzakelijk. Dit pakket bestaat uit onder meer: introductie van een bouwspaarregeling en verhoging van wat belastingvrij geschonken mag worden. Ook zouden regels voor starters bij het verstrekken van een hypotheek minder streng moeten worden.
Met de introductie van de sociale vlaktaks heeft iedereen hetzelfde tarief voor de hypotheekrenteaftrek.

Overheid
Dejuridisering, deregulering en decentralisatie zijn dringend noodzakelijk om burgers en maatschappelijke organisaties veel meer in hun kracht te zetten.
Waar mogelijk en dienstig neemt een overheidsinstantie telefonisch contact op met een burger of bedrijf of neemt het initiatief voor een persoonlijk gesprek in plaats van correspondentie per brief. Indien wenselijk wordt mediation ingezet.
Het proces van decentralisatie van rijk naar provincies en gemeenten gaat onverminderd door. Provincies richten zich op hun kerntaken. WGR+ regio’s worden opgeheven.
Het CDA wil het huidige aantal volksvertegenwoordigers in Eerste en Tweede Kamer en op provinciaal en gemeentelijk niveau handhaven.
Met betrekking tot de zetelverdeling in de Tweede Kamer onderzoeken wij de mogelijkheid voor een Duits systeem: één stem op een partij en één stem op een regionale kandidaat.

Veiligheid
Wie de wet overtreedt, verdient strenge straf. Maar een eenzijdige aanpak voor harde aanpak en strenge straffen (repressie) werkt niet. Ingezet gaat worden op verhoging van de pakkans en een brede, preventieve aanpak en aandacht voor een geleidelijke en goed begeleide re-integratie.
Voor meer- of veelplegers gelden strengere strafmaten, die ook uitdrukken dat burgers en de maatschappij hiertegen duurzaam beschermd moeten worden.
Justitie, gemeenten, jeugdzorg en onderwijs werken zo veel mogelijk samen om te voorkomen dat een veroordeelde recidiveert.
Jeugdzorg moet niet abrupt stoppen bij 18 jaar.
Adolescentenstrafrecht moet bij wet geregeld worden.
Om veiligheid en veiligheidsgevoel te vergroten, zullen ook mogelijkheden als cameratoezicht en gebiedsverboden kunnen worden uitgebreid.
Rechters gaan beter, en in een taal die voor slachtoffers en belanghebbenden begrijpelijk is, motiveren waarom ze een bepaalde straf opleggen.
De terugdringing van het aantal coffeeshops zal onverkort worden doorgezet. Met name in de omgeving van scholen. Het CDA wil uiteindelijk alle coffeeshops verbieden. De wietpas, die coffeeshops alleen toegankelijk maakt voor meerderjarige ingezetenen van Nederland, is noodzakelijk.
Een nationale politie moet er komen. Doel is meer politie op straat en minder achter het bureau. Digitale dienstverlening wordt gestimuleerd.
Ook lange doorlooptijden in strafprocessen zijn een doorn in het oog. Waar mogelijk dient snelrecht plaats te vinden, ook in het belang van de slachtoffers.

Verkiezingen 2012 (3): PvdA


In deze rubriek in de aanloop naar de verkiezingen krijgt u een overzicht van de verschillende politieke partijen, hun kopstukken en hun standpunten. Hoe staan zij tegenover investeringen, besparingen, veiligheid, leefbaarheid, de economie, koopkracht, enzovoorts. In het derde deel: de PvdA.

Klik hier voor het eerste deel in deze serie: VVD.
Klik hier voor het tweede deel in deze serie: SP

Net als het verkiezingsprogramma van de SP telt ook het verkiezingsprogramma van de PvdA (‘Nederland sterker & socialer) meer dan 70 pagina’s. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste standpunten en onderwerpen.

PvdA

Economie
PvdA hoopt met het beleid een begrotingsevenwicht te bereiken in 2017. Dat is enkele jaren eerder dan bijvoorbeeld het VVD (2020) hoopt te bereiken. Noodzakelijke bezuinigingen om de economie weer uit het slop te trekken moeten niet worden doorgevoerd omdat er bespaard moet worden, maar moeten zo worden vastgesteld dat een herstel van de economie niet of nauwelijks geschaad wordt.
PvdA heeft bedrijfsinvesteringen hoog zitten (met als doel het merk Made in Holland te stimuleren). Zo zal de bouwsector gestimuleerd worden met tijdelijke fiscale aftrekregelingen. Ook zal de BTW in de bouw omlaag gaan van 19% naar 6%.
De wet op vennootschapsbelasting zal zo worden aangepast dat het aantrekkelijker wordt om te investeren met eigen vermogen. Tegelijkertijd wordt de aftrekbaarheid van de kosten van vreemd vermogen beperkt.
Ook de PvdA is van mening dat er door burgers moet worden bijgedragen om de economie te stimuleren, maar dat dat wel naar draagkracht moet gebeuren.
De PvdA stelt structurele hervormingen voor op de woning- markt, de arbeidsmarkt en in de zorg.
De financiële sector zal direct bij aanvang geherstructureerd worden de PvdA. De banken dragen bij aan de kosten van de crisis, dus wordt de bankenbelasting verhoogd.

Arbeid & Ondernemerschap
De PvdA streeft naar volledige werkgelegenheid. Dat betekent dus ondernemers en bedrijven stimuleren, het werken an sich aantrekkelijk laten blijven door bijvoorbeeld de kinderopvang goedkoper aan te bieden. De PvdA erkent echter dat er op twee punten, mogelijke kansen, nu mogelijkheden verloren gaan: jongerenwerkeloosheid en ouderen die bijvoorbeeld na ontslag geen baan meer kunnen vinden. De ene groep krijgt steeds betere diploma’s, de andere groep heeft een schat aan ervaring.
PvdA wil ervoor zorgen dat jongerenwerkeloosheid wordt teruggedrongen, door bijvoorbeeld stageplaatsen beter beschikbaar te maken. Jongeren waarvan het duidelijk is dat zij direct in de werkeloosheid belanden na hun studie, zullen extra geld en subsidies krijgen om nog een jaar door te studeren.
Er komt een budget voor individuele ondersteuning van langdurig werkelozen.
Het wettelijk leeftijdsontslag wordt afgeschaft.
Werk moet lonen. Dat betekent dat werklozen er niet op achteruit moeten gaan als zij na werkeloos te zijn geweest weer een baan vinden. Ook moeten er regels worden gesteld aan bijvoorbeeld de lengte van de WW.
Ambtenaren zullen niet langer een voorkeursbehandeling krijgen.

Zorg
De komende jaren is het tegengaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland
een prioriteit voor de PvdA.
Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de langdurige zorg en ondersteuning. Dit is een van de maatregelen om de zorg meer regional te maken. Zoals ook andere partijen vinden, is het beter als mensen eerst naar huisarts gaan (die samenwerkt met bijvoorbeeld een gezondheidswijkcentrum), dan dat zij voor iedere klacht direct naar het ziekenhuis gaan.
De inzet van het persoonsgebonden budget (pgb) blijft als mogelijkheid behouden.
De verschillende budgetten voor maatschappelijke participatie, variërend van zorg tot arbeid, worden
ontschot en overgedragen aan de gemeenten.
De zogenaamde IQ-maatregel, waardoor mensen met een lager verstandelijk vermogen geen recht meer hebben op maatschappelijke begeleiding, moet van tafel.
Effectieve preventiemaatregelen horen thuis in het basispakket, aldus de PvdA. Zo kan bijvoorbeeld een pakket samengesteld worden om het roken te ontmoedigen. Niet fijn voor de staatskas, maar het doel van de arbeiderspartij is om een gezondere, Nederlandse samenleving te creëren.

Wetgeving & Regelgeving
PvdA wil meer blauw op straat en dat gaan zij bewerkstelligen door de bureaucratie te verminderen, waardoor er meer mensen vrij zijn om op straat te patrouilleren.
De pakkans moet worden vergroot: alle meldingen moeten snel afgehandeld worden en rechercheurs moeten trefzekerder ingezet worden.
Criminele winsten moeten zoveel mogelijk worden afgepakt: de “pluk-ze” wetgeving moet nog beter worden benut.
Hufterigheid in de openbare ruimte wordt tegengegaan door het opleggen van hogere boetes voor bijvoorbeeld vuil op straat of belediging van politie.
Bewoners moet gevraagd worden wat zij als de grootste problemen ervaren en hoe dit moet worden aangepakt. Zij kunnen ook jaarlijks hun tevredenheid aangeven.

Onderwijs
De norm van 1040 uur moet van tafel: sommige leerlingen kunnen prima overweg met wat meer vrijheid, maar anderen hebben aan de wettelijk verplichte 1040 uur niet genoeg.
Zittenblijven is geen automatisme, maar een maatwerkkeuze waarbij de ontwikkeling van het kind leidend is.
Zwakke scholen moeten nog steeds worden aangepakt, maar de PvdA erkent dat dit geen stimulans is voor goede scholen om door te gaan waar zij mee bezig zijn. Dus moet er een beloningsstelsel komen, waarbij scholen dus ook als ‘goed’ of ‘zeer goed’ kunnen worden aangemerkt.
Waar nodig wil de PvdA de onderwijstijd ook verlengen. Maar het belangrijkste is altijd dat de onderwijstijd kwalitatief zo goed mogelijk wordt ingevuld. De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog, niet de kwantiteit.
De PvdA heeft ook een pakket maatregelen samengesteld die als doel hebben om meer goede leraren op te leiden, en om hun kennisniveau te verhogen. Zo gaat de nullijn van tafel en wordt prestatiebeloning definitief afgeblazen.
Tegelijkertijd met het verhogen van het niveau van de leraren, moeten onkundige of onvoldoende functionerende leraren zoveel mogelijk uit de klas geweerd worden.
Voor meer informatie over de maatregelen met betrekking tot onderwijs, lees het verkiezingsprogramma van de PvdA nog eens goed door. Met de maatregelen die de PvdA voor ogen heeft om het onderwijs te verbeteren, heeft de partij meer dan zes pagina’s gevuld.

Woningmarkt
De hypotheekrenteaftrek moet geleidelijk aangepakt worden, en deze moet op eerlijke wijze hervormd worden. Ook het schuldbedrag waarvan de rente mag worden afgetrokken wordt begrensd.
Voor nieuwe hypotheken zal verder gaan gelden dat de fiscus voortaan uitgaat van een forfaitair
annuïtaire hypotheek. Dat betekent dat de toegestane aftrek gedurende de looptijd van 30 jaar
afneemt, doordat de fiscus ervan uitgaat dat de hypotheeksom in 30 jaar wordt afgelost.
De overdrachtsbelasting gaat op de schop. Voor starters geldt dat per direct, voor niet-starters wordt eerst het tarief verlaagd van 6% naar 2%.
Het voornemen van het Kabinet om woningbouwcorporaties tot 75% van hun sociale woningbezit te laten verkopen, moet van tafel.
De PvdA wil tevens meer woningen vrijmaken (mede voor jongeren en starters) door het fiscaal zeer onaantrekkelijk te maken om kantoorgebouwen leeg te laten staan. Zo kunnen die gebouwen eerder omgevormd worden tot woningcomplexen, wat vele nieuwe woningen moet opleveren.

Mobiliteit
De PvdA wil dat de fiscale vrijstelling van de reiskostenvergoeding woon-werk-verkeer gehandhaafd
blijft.
De kosten van autorijden moeten veel eerlijker worden betaald. Dus betalen naar gebruik in plaats
van naar bezit.
Accijnsloze brandstof (‘rode diesel’) wordt afgeschaft.
Bij de keuze tot verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen staat voor de PvdA als eerste voorop geen verslechtering van de verkeersveiligheid en het milieu. De PvdA wil de maximum snelheid op de Nederlandse autowegen terugbrengen naar 120 km/uur.
Om de problemen op het spoor sneller aan te pakken willen we dat de NS en Prorail weer samengaan
in één organisatie. De tarieven voor het openbaar vervoer moeten landelijk door de overheid worden vastgesteld. Er komt een jaarlijkse toets op de prestaties van openbaar vervoersbedrijven.

Zie de link bovenaan het artikel om het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA nog eens rustig door te lezen.

Verkiezingen 2012 (2): SP


In deze rubriek in de aanloop naar de verkiezingen krijgt u een overzicht van de verschillende politieke partijen, hun kopstukken en hun standpunten. Hoe staan zij tegenover investeringen, besparingen, veiligheid, leefbaarheid, de economie, koopkracht, enzovoorts. In het tweede deel: de SP.

Het verkiezingsprogramma van de SP (‘Nieuw Vertrouwen’) valt op door de hoeveelheid pagina’s die de partij nodig heeft om de standpunten uiteen te zetten: het partijbestuur heeft maar liefst 72 pagina’s nodig om een kiezer als u uit te leggen waarom u op de partij moet stemmen. Maar laten we het verkiezingsprogramma op de inhoud beoordelen en niet op de kwantiteit.

sp

Economie
In 2013 wil de SP met een nieuw hervormingsprogramma gaan starten: onderhoud aan woningen, wegen, spoorwegen, gebouwen, dijken enzovoorts zal worden geïntensiveerd. Er moet ook een nationale investeringsbank komen die alleen nog investeert in bedrijven die (financieel) gezond zijn. Daarmee hoopt de SP onder andere meer werkgelegenheid te creëren.
De winstbelasting voor kleine bedrijven blijft laag, of wordt nog verder verlaagd. Hoe groter het bedrijf is, hoe meer winstbelasting er moet worden betaald.
De ontslagbescherming wordt gehandhaafd, en topinkomens moeten gereduceerd worden. Spaar- en zakenbank worden gescheiden, om zo te voorkomen dat banken gaan speculeren met het spaargeld van klanten.

Arbeid & Ondernemerschap
De SP wil ervoor zorgen dat de pensioenleeftijd op 65 jaar blijft, tenminste tot en met 2020. De SP vindt dat het veel meer zin heeft om het aantal werkelozen terug te dringen, in plaats van de huidige werkende klasse langer te laten doorwerken.
Ook jongerenwerkeloosheid moet worden tegengegaan, en dat zal gebeuren door bijvoorbeeld intensievere begeleiding van schoolverlaters. Ook zullen zij praktijkgerichte lessen krijgen, waardoor zij worden klaargestoomd voor een eventuele baan.
De SP stoort zich aan de flexibiliteit op de arbeidsmarkt, en zal proberen om groepen als uitzendkrachten het recht te geven eerder een vast contract te krijgen. Ook zullen mensen met een tijdelijk contract recht krijgen op een ontslagvergoeding.
De ontslagbescherming wordt gehandhaafd en de duur van de werkeloosheidsuitkering wordt niet verlaagd. Het bestuur van pensioenfondsen zal voortaan bestaan uit 1/3 werknemers, 1/3 werkgevers en 1/3 vertegenwoordigers van gepensioneerden.

Zorg
De SP zal de eigen bijdrage in de zorg niet verhogen, maar juist ‘fors’ verlagen. Als het mogelijk is zal de Socialistische Partij deze zelfs afschaffen. De SP wil tevens een betere samenwerking tussen huisartsen en de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen. Zodoende kan, middels regionale zorgbudgetten, het verlagen of afschaffen van de eigen bijdrage opgevangen worden.
Zorgpremies worden inkomensafhankelijk. Hoe meer je verdient, hoe meer je betaalt.
De salarissen van bestuurders en managers van ziekenhuizen worden ondergebracht in een cao, waardoor er een grens kan worden gesteld aan wat zij kunnen verdienen.
De SP streeft naar meer zorg in de buurt. Mensen moeten dus geneigd zijn eerder naar een huisarts of een wijkgezondheidscentrum te gaan, in plaats van direct naar het ziekenhuis.
De vrije tarieven in de tandheelkundige zorg moeten worden teruggedraaid, om een wildgroei aan hoge prijzen te voorkomen.
Tevens wil de partij agressieve marketing en beïnvloeding van onderzoek door de farmaceutische industrie tegengaan. Dit om te voorkomen dat deze industrie te veel macht krijgt. De inspectie hierop wordt geïntensiveerd en er komt een onafhankelijk onderzoeksfonds om dit te onderzoeken dan wel te voorkomen.
Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) zal niet doorgaan. Er is te veel gevoelige informatie die wordt uitgewisseld op een wijze die bloot staat aan hackers en andere kwaadwillenden.

Wetgeving & Regelgeving
Ook mensen met weinig geld moeten hun recht kunnen halen, en dus zal dit systeem toegankelijker worden gemaakt voor de benedenmodale klasse. Griffierechten worden niet verhoogd.
De SP staat voor betere regulering van het softdrugsbeleid, en de wietpas zal worden afgeschaft. Fraudebestrijding zal meer aandacht krijgen en zaken waaraan een blunder van justitie ten grondslag ligt kunnen worden herzien.
Het College Bescherming Persoonsgegevens zal een sterkere positie krijgen om op te treden tegen schending van privacy. Er kunnen hogere boetes worden opgelegd en er zullen meer sanctiemogelijkheden zijn.

Onderwijs
De nullijn voor leraren zal verdwijnen en het SP juicht nieuwe investeringen in het onderwijs toe. Het niveau van de leerkrachten moet omhoog en er komt een grens op het aantal leerlingen dat in een klas mag zitten.
De bezuinigingen op ‘passend onderwijs’ zullen worden teruggedraaid, omdat iedereen met een beperking recht heeft op het beste onderwijs.
Het eindniveau van het MBO dient landelijk te worden vastgelegd en op basis daarvan komen er op maat gemaakte toetsen. Ook bij het HBO-onderwijs dient een soort van norm te worden vastgesteld. Voldoet een student daar niet aan, dan kan hij ook niet afstuderen.
Er zal een OV-jaarkaart komen voor MBO-studenten van 16 en 17 jaar. Zij vallen nu nog buiten de boot.
De subsidie voor overbodige organisaties, zoals de HBO-raad of de MBO-raad, worden afgeschaft.
Alle leerlingen krijgen het acceptatierecht, alle scholen krijgen de acceptatieplicht.

Woningmarkt
De hypotheekrenteaftrek wordt in tien jaar tijd afgetopt voor hypotheekschulden tot 350.000 euro. Het percentage waartegen kan worden afgetrokken wordt gemaximeerd op 42 procent.
De overdrachtsbelasting gaat in combinatie hiermee geleidelijk omlaag tot twee procent.
Er komt geen extra vijf procent huurverhoging voor inkomens boven de 43.000 euro. De uitvoering van
de huurtoeslag door de Belastingdienst wordt verbeterd. De huurprijsbescherming wordt uitgebreid
van 650 euro naar 850 euro.
Woningcorporaties worden terughoudend met de verkoop van woningen. Huurwoningen mogen maximaal
een jaar te koop staan, daarna komen zij weer beschikbaar voor verhuur.
Er komt meer toezicht op de handel in onroerend goed of grond door woningcorporaties. Eventuele
schade ten gevolge van vastgoedtransacties verhalen we op de bestuurders van de corporatie.
Er komt een vierjaarlijkse APK-keuring voor woninginstallaties, gecombineerd met het periodiek onderhoud
aan de CV-installatie.

Mobiliteit
NS en ProRail worden onderdeel van één publiek nutsbedrijf. Zo wordt de samenwerking versterkt
en voorkomen dat de bedrijven langs elkaar heen werken.
Er komt geen forensentaks. De verplichte aanbesteding in het openbaar vervoer wordt afgeschaft.
Ontbrekende trajecten in het spoorwegnet worden opgevuld met snelwegbussen, die ook de bereikbaarheid
van grote bedrijventerreinen kunnen verbeteren.
De taken van TLS (het bedrijf achter de OV-chipkaart) worden bij het ministerie ondergebracht. De
OV-chipkaart wordt gebruiksvriendelijker: de kaart rekent automatisch het goedkoopste tarief, de
dubbele opstaptarieven worden afgeschaft en de tariefstructuur wordt landelijk vastgesteld.
De maximumsnelheid op wegen wordt dynamisch geregeld, waardoor de kans op files vermindert en
het verkeer beter doorstroomt.
Daar waar de nieuwe maximumsnelheid (130km/h) negatief uitpakt voor luchtkwaliteit en geluidhinder
voor omwonenden, of voor de verkeersveiligheid, wordt deze weer verlaagd.

Klik hier om het hele verkiezingsprogramma van de SP nog eens te lezen.

Verkiezingen 2012 deel 1: de VVD


In deze rubriek in de aanloop naar de verkiezingen krijgt u een overzicht van de verschillende politieke partijen, hun kopstukken en hun standpunten. Hoe staan zij tegenover investeringen, besparingen, veiligheid, leefbaarheid, de economie, koopkracht, enzovoorts. In het eerste deel: de VVD.

In het verkiezingsprogramma van de VVD (‘2012 – 2017: Niet doorschuiven maar aanpakken’, onderaan het artikel vindt u het volledige verkiezingsprogramma) wordt de aandacht van de lezer gericht op de economie. Centraal staat hoe snel Nederland zich van de economische crisis kan ontdoen.

vvd

Economie
De liberalen hopen in 2017 weer een structureel begrotingsevenwicht te bereiken. Dat betekent dat in 2017 de VVD weer evenveel wil uitgeven als er binnenkomt. Zodra dit bereikt is, kan een land zijn schulden weer gaan afbetalen. Er hoeft immers geen geld geleend te worden.

De VVD hoopt dit te bereiken door maar liefst 24 miljard euro te bezuinigen. Het maatregelenpakket dat hieraan ten grondslag ligt, wordt door de partij nog niet gespecificeerd. Wel zegt de VVD de overheid te willen verkleinen, wat zoveel betekent als: met minder mensen dezelfde service leveren. Ook de belasting zal verlaagd worden door de liberale partij, met maar liefst 5 miljard euro. Zo zal de VVD de BTW stijging naar 21% na 2013 gaan compenseren.

Ondanks de bezuinigingen is het mogelijk voor de partij van Mark Rutte om 3 miljard euro te investeren in één van de belangrijkste peilers van een samenleving: onderwijs (alsmede infrastructuur en veiligheid).

Al deze maatregelen brengt de VVD onder in de noemer: schuif de problemen niet door naar uw kinderen. Door de economie nu aan te pakken en het onderwijs te verbeteren, voorkomen we dat we onze kinderen en kleinkinderen opzadelen met problemen die wij hebben veroorzaakt, of niet hebben gepoogd deze te voorkomen.

Arbeid & Ondernemerschap
De VVD pleit voor meer zelfstandigheid van ondernemers, en voor minder regelgeving. Nu is dat in een land dat bezeten is van regels, documenten en vergunningen geen sinecure. Zo mogen zelfstandige ondernemers zelf gaan bepalen of zij op zondag de winkel openen en werkgevers hoeven de eerste zes maanden van een WW-uitkering niet te betalen.

Ook probeert de VVD de werkeloosheid tegen te gaan. Iedereen die kan werken, moet werken, lijkt de slogan te zijn. Omdat de werkeloosheid in Nederland behoorlijk is opgelopen de afgelopen twee, drie jaar, is het belangrijk om een verdere stijging tegen te gaan. Zo wil de partij doorvoeren dat een groter deel van uw spaargeld onbelast blijft, dat de inkomstenbelasting omlaag gaat, dat de ouderenkorting omhoog gaat en dat u als forens nog altijd een tegemoetkoming zult krijgen in de kosten die u maakt tijdens het reizen van en naar uw werk.

De VVD zal middels specifieke maatregelen proberen het werkeloze deel van Nederland weer aan het werk te krijgen. Zo wordt het ontslagrecht versoepeld. De WW-uitkering gaat omhoog maar de duur daarvan gaat omlaag. Er komt een sociaal leenstelsel voor heel Nederland. Zo kan iedere inwoner van Nederland zijn hele leven lang blijven om- en bijscholen zo hij/zij wil.

Zorg
VVD wil dat patiënten eerder hun huisarts gaan bezoeken, in plaats van dat zij voor ieder pijntje en kwaaltje naar het ziekenhuis gaan. Maar dat betekent dat de huisartsen het drukker zullen krijgen, waardoor de VVD pleit voor extra ondersteuning van de huisartsen. Dat kan financieel, maar liever nog zien de liberalen dat de huisartsen in toenemende mate ondersteund zullen worden door extra zorgverleners. Tegelijkertijd betekent dat ook dat ziekenhuizen meer openheid zullen moeten geven over alle euro’s die zijn spenderen. Dus dat zal leiden tot specialisatie van ziekenhuizen. Daardoor wordt de kwaliteit van de geboden zorg beter, met als enige nadeel dat patiënten iets verder zullen moeten reizen voor een ingreep.
Ook zal de VVD pogen om harder op te treden tegen medische missers en om gedupeerden te helpen om een falend ziekenhuis of een blunderende dokter makkelijker aan te klagen.

Wetgeving & regelgeving
De VVD streeft ernaar om Nederland met minder regels en wetten te leiden. Zo zullen alle ruimtelijke regels samenvallen onder de eenvoudige en flexibele Omgevingswet. Er komt een nieuwe Natuurwet die nog altijd de natuur zal beschermen, maar die het tevens actievoerders moeilijker maakt om eindeloos door te procederen. Daarnaast wil de VVD boeren in Nederland zoveel mogelijk beschermen. Waar mogelijk zullen investeringen plaatsvinden, maar boven alles zal de VVD zich inzetten om de (Europese) subsidieregelingen die het werk voor de Nederlandse boeren moeilijker maken tegen te gaan en af te schaffen.

Mobiliteit
De VVD staat ook voor afschaffing van de kilometerheffing. Daarnaast moet er jaarlijks 250 miljoen euro geïnvesteerd worden in nieuwe (snel)wegen. Na het succes in Rotterdam is volgens de VVD bewezen dat het privatiseren van het openbaar vervoer nuttig en zinvol is. Dit moet dan ook worden doorgevoerd in iedere grote stad in Nederland.

Woningmarkt
De VVD wil dat huurders een eerlijke kans krijgen op een woning. Zo mogen huurcommissies die met puntensystemen werken niet langer bestaan. Ook moet een eerlijke huurprijs worden vastgesteld, die jaarlijks niet meer dan 3% bovenop de inflatie mag stijgen.
Voor mensen met een eigen huis gaan er ook enkele zaken veranderen. Zo zal de hypotheekrente alleen nog aftrekbaar zijn als u deze ook daadwerkelijk aflost. Ook komt er meer ruimte voor ouders om een belastingvrije schenking te doen als hun kind een huis wil kopen. De overdrachtsbelasting bij aanschaf van een huis zal het eerste jaar afgeschaft worden. Jongeren onder de 35 jaar moeten een hypotheek met een looptijd van 35 jaar kunnen afsluiten. De kosten koper en kleine aanpassingen aan het huis zullen worden ingekapseld in de koopprijs.

Overheid
De VVD wil de overheid verkleinen. Om het heel letterlijk uit te leggen: de VVD is van mening dat de Eerste Kamer verkleint kan worden van 75 naar 50 leden. Ook de Tweede Kamer kan met minder personeel af: daar zou het van 150 zetels naar 100 kunnen gaan. Ondernemers die hun rekeningen niet tijdig betaald zien worden door de overheid krijgen een vergoeding. Deelgemeentes en stadregio’s zullen worden afgeschaft en de burgemeester zal direct verkozen worden. Ook zal het wachtgeld van politici en bestuurders stevig versoberd worden.

Veiligheid
De VVD zal jaarlijks 250 miljoen euro investeren in het aantrekken en opleiden van nieuwe agenten. Zo moet er meer ‘blauw’ op straat komen. Ook belangrijk: wie zich verdedigt tegen een inbreker is niet strafbaar. Hate crimes, zoals bijvoorbeeld eerwraak, zullen strenger bestraft gaan worden. Ook zal een crimineel een extra hoge straf krijgen als hij meerdere strafbare feiten tegelijkertijd heeft gepleegd. Daarnaast wordt iedere gedetineerde verplicht te werken. Tot slot is de VVD eenduidig over de weigerambtenaar: voor zulke mensen is in Nederland geen plaats, omdat alle mensen in beginsel gelijk zijn.

Klik hier voor meer informatie over Mark Rutte.

Lees nog eens rustig het verkiezingsprogramma van de VVD:
Samenvatting verkiezingsprogramma 2012-2017

Disclaimer: de standpunten verkondigd in deze rubriek komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de schrijver. De auteur kan dan ook geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor uitspraken die de politieke partijen doen en de standpunten die zij innemen. Ook is het zo dat onze meerpartijenstelsel politieke partijen onherroepelijk dwingt tot het afstand nemen van bepaalde punten die zij in de verkiezingsstrijd naar voren brengen. Ga er dus nooit van uit dat de standpunten waar u het mee eens bent ook overeind blijven tijdens de kabinetsformatie.