Verkiezingen 2012 (5): D66


In deze rubriek in de aanloop naar de verkiezingen krijgt u een overzicht van de verschillende politieke partijen, hun kopstukken en hun standpunten. Hoe staan zij tegenover investeringen, besparingen, veiligheid, leefbaarheid, de economie, koopkracht, enzovoorts. In het vijfde deel: D66.

Klik hier voor het eerste deel in deze serie: VVD
Klik hier voor het tweede deel in deze serie: SP
Klik hier voor het derde deel in deze serie: PvdA
Klik hier voor het vierde deel in deze serie: CDA

Het verkiezingsprogramma van D66 (‘En nu vooruit’) is anders dan de verkiezingsprogramma’s die tot dusver zijn behandeld. Dit omdat het verkiezingsprogramma niet direct als PDF te downloaden is, maar in korte en lange versie op de website staat. Daarnaast is D66 de enige politieke partij die ook voor slechtzienden en blinden de optie heeft toegevoegd om de tekst te laten voorlezen.

Economie
Nederland loopt steeds verder achterop met investeringen in innovatie. De trend van achteruitgang moet gekeerd. D66 pleit voor een mix van brede belastingstimulansen en gerichte subsidies om innovatie te stimuleren.
Door een betere aansluiting van mkb bij regionale onderwijsinstellingen en de hierboven genoemde kennisclusters en het slimmer aanboren van EU “matching funds” kan de mkb innovatiemotor aangejaagd worden. Ook wil D66 met slimme fiscale maatregelen investeringen van particulieren en pensioenfondsen in innovatie en doorgroei van het mkb uitlokken.
D66 wil dat de overheid, samen met pensioenfondsen en banken, zorgt dat onnodige drempels van rendabele investeringen worden opgeheven en D66 staat open voor alternatieve en innovatieve vormen van bedrijfsfinanciering die kunnen concurreren met traditionele banken. Voorbeelden zijn kredietunies, participatiemaatschappijen, crowdfunding en bedrijfsobligaties.
D66 wil mensen niet met een stok de arbeidsmarkt opjagen, maar ze wel met lagere inkomstenbelasting en het wegnemen van genoemde belemmeringen maximaal stimuleren om een tandje bij te zetten.
De sterke exportpositie van Nederland op (duurzame) gebieden zoals water, milieutechnologie en afvalmanagement, moet gestimuleerd worden. Daarbij is Nederland, en zeker het mkb, nog erg gericht op handel met de EU. D66 wil dat handel met opkomende markten zoals Brazilië, India, Indonesië en China wordt gestimuleerd.
Hervorming van arbeidsmarkt, AOW, sociale zekerheid en zzp-regelingen, gekoppeld aan verlaging van de belasting op arbeid. Meer banen en lagere uitkeringsuitgaven zijn het resultaat.

Arbeid & Ondernemerschap
D66 wil de regels rond ziektewet, arbeidsongeschiktheid en arbeidsomstandigheden (ARBO) voor kleine bedrijven aanpassen, zodat zij met een lichter regime of mogelijkheden voor risicodeling sneller en vaker mensen aan zullen nemen.
D66 wil scholingsvouchers introduceren voor ouderen die langdurig werkloos zijn. Zij mogen deze vouchers inzetten voor scholing of begeleiding bij de zoektocht naar werk.
Werkgevers moeten daarnaast gestimuleerd worden om oudere werknemers aan te nemen.
Modernisering van het ontslagrecht maakt het vaste contract weer aantrekkelijk. Zo scheppen we meer kansen, juist voor diegenen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt, zoals jongeren. D66 heeft een initiatiefwet ingediend waarin is gekozen voor een ontslagstelsel met een duidelijke en versimpelde ontslagprocedure.
Werkgevers betalen verder de eerste zes maanden van de WW. Zo krijgen zij er financieel belang bij om werkloosheid te voorkomen.

Zorg
D66 wil dat de basiszorg zo dicht mogelijk bij mensen wordt georganiseerd. D66 pleit daarom voor nieuwe vormen van zorginstellingen tussen de eerste en tweede lijn in. Dat zijn zogenaamde ’anderhalvelijnsinstellingen’ waar meer specialistische zorg dichter in de buurt aanwezig is en zo onnodig en duur ziekenhuisbezoek wordt voorkomen. Hier is plaats voor de behandeling van chronisch zieken, zijn consultatiebureaus en servicepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over welzijn, wonen en ouder worden. D66 wil investeren in wijkverpleegkundigen. In de wijk worden zij het centrale aanspreekpunt voor patiënten.
D66 wil meer praktijkondersteuners (POHs) die een belangrijke rol spelen bij langdurige en complexe meervoudige zorg. De huisarts diagnosticeert. De POH inventariseert, organiseert, regisseert en geeft leefstijladvies.
D66 vindt dat de apotheker beter moet samenwerken met huisartsen en medisch specialisten om de veiligheid en therapietrouw te verhogen en verspilling van medicijnen tegen te gaan.
In de langdurige zorg wil D66 meer samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Daarbij wil D66 dat de samenwerkende partijen als huisartsen, specialisten en verpleegkundigen samen streven naar de beste mix van kwaliteit van geboden zorg en inzet van schaarse middelen.
D66 wil de cruciale AWBZ-voorziening betaalbaar houden door die terug te brengen tot de kern. D66 wil onderscheid maken tussen wonen, zorg en service. De zorg wordt vergoed. Wonen en service worden niet uit het collectief gefinancierde AWBZ-budget betaald, maar zijn net als in andere fases van het leven voor eigen rekening.

Wetgeving & Regelgeving
D66 staat pal voor goede en toegankelijke rechtspraak. De kosten van procedures, zoals griffierechten, moeten door mensen op te brengen zijn, en de gefinancierde rechtsbijstand voor mensen met een smalle beurs moet in stand blijven. Digitalisering, procesinnovatie en camera’s in de rechtszaal kunnen bijdragen aan toegankelijkheid.
D66 wil dat politie zichtbaar aanwezig is op straat en vindt het vooral belangrijk dat criminelen opgespoord, gearresteerd en veroordeeld worden. Daar is nog wel een slag te slaan door het doen van aangifte eenvoudiger te maken, ondersteund met een aangiftevolgsysteem.
D66 bepleit meer opsporingscapaciteit voor de bestrijding van mensenhandel en wil het gedwongen prostituees makkelijker maken uit hun beroep te stappen, met gespecialiseerde opvang voor deze slachtoffers van mensenhandel.
D66 is voor afschaffing van de landelijke wietpas want deze bevordert illegale straathandel en drugsoverlast en is discriminerend voor en tast de privacy aan van coffeeshopbezoekers.
De pakkans moet omhoog. Daarvoor moet worden geïnvesteerd in ICT bij de politie, zodat burgers makkelijker aangifte kunnen doen via internet, en zijn onder andere meer rechercheurs en forensisch deskundigen nodig.
D66 is echter tegen minimumstraffen. Daarmee zou de rechter de mogelijkheid ontnomen worden om in een specifiek individueel geval een passende straf op te leggen.
D66 wil dat het Openbaar Ministerie zich weer richt op haar kerntaak: het leiding geven aan de opsporing en het vervolgen van strafbare feiten. Alle andere taken zoals rechtspreken moeten waar mogelijk worden afgebouwd. D66 wil minder administratieve verplichtingen, slimme ICT en meer gerichte acties bij de politie.

Mobiliteit
D66 wil de mainportfunctie van Schiphol duurzaam versterken. Hiertoe dient Schiphol zich selectief te ontwikkelen en zich in te zetten voor het verduurzamen van de bedrijfsprocessen.
D66 wil het gebruik van openbaar vervoer stimuleren door het bieden van meer kwaliteit, hogere frequenties, betere aansluitingen van trein, metro, tram, bus en fiets, het aanbieden van gratis internet in de trein en het zorgen voor schone treinen. D66 is voor het tot stand brengen van ‘metro-achtige’ treinverbindingen tussen de (grote) steden en een uitbreiding van het nachtnet.
Bij NS en bij vervoerders in het stads- en streekvervoer wil D66 dat het reizigersbelang en de betrouwbaarheid een prominente plaats innemen in de kaders die de overheid stelt en de financiële prikkels die zij geeft. D66 wil dat het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk is.
Vooral door het gereedkomen van de Tweede Maasvlakte zal het aantal goederentreinen naar het achterland toenemen. Door het programma PHS zal de toename van goederenvervoer op bepaalde spoorlijnen, zoals de IJssellijn en de Twentelijn, door stedelijk gebied sterk toenemen. D66 wil dat alternatieven en vervoer over water eerst worden benut.
D66 wil fietsgebruik stimuleren en binnen bereik van grotere groepen mensen brengen. Combinaties met het openbaar vervoer worden door D66 gestimuleerd met P+R voorzieningen op strategische locaties.
Het aantal doden en gewonden in het verkeer neemt toe. Verkeersongevallen zijn de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. De kosten van alle verkeerongevallen bedragen 13 miljard euro of 2,3% van het BBP. Het is daarom noodzakelijk dat de politie weer, zoals het geval was voor 2009, alle ongevallen gaat registreren.

Woningmarkt
D66 juicht de samenwerking toe van de Woonbond, Aedes, Vereniging Eigen Huis en enkele makelaarsorganisaties om te komen tot een integraal woonplan.
Met het Begrotingsakkoord is dankzij D66 eindelijk de noodzakelijke beweging in de regels rond de woningmarkt gebracht. D66 wil de hypotheekrenteaftrek beperken en zó vormgeven dat het hebben van schuld niet langer wordt gestimuleerd. D66 gaat daarom uit van (annuïtaire) aflossing van de hypotheek in 30 jaar. Voor bestaande gevallen stellen ze voor deze verandering een overgangsregeling van 5 jaar in.
D66 wil de markt voor huurwoningen op gang brengen. Om dat te realiseren willen wij sociale huurwoningen zo waarderen dat woongenot en omgeving meer uitgedrukt worden in de prijs. Scheefwonen moet worden tegengaan door mensen met een hoog inkomen ten opzichte van de sociale huurtarieven de keus te laten om een meer marktconforme huur te betalen.
Woningcorporaties moeten terug naar hun kerntaak: het bouwen en beheren van betaalbare sociale huurwoningen.
Om hergebruik en ‘inbreiden in plaats van uitbreiden’, te stimuleren, wil D66 een heffing op gebruik van open ruimte, waarmee particulieren en bedrijven gestimuleerd worden om hun bestaande eigendom te verbeteren.

Overheid
D66 kiest voor Europa. Onze vrede, veiligheid en welvaart hebben we voor een belangrijk deel te danken aan Europese integratie. Door de financiële crisis is keihard aangetoond dat veel lidstaten van de Europese Unie, ondanks de afspraken daarover, hebben verzuimd hun economieën concurrerend te maken, effectief toezicht op hun banken te organiseren en hun overheidsfinanciën op orde te brengen. Dat komt niet door te veel, maar door te weinig integratie. Het Nederland dat D66 voor ogen heeft kan alleen ontwikkeld worden in een sterk, veilig en welvarend Europa.
D66 pleit voor een openbaar bestuur dat slagvaardig en zo dicht mogelijk bij mensen is georganiseerd. Evenals een functionerende rechtsstaat is democratisch bestuur een belangrijke waarborg voor de vrijheid.
In het kleine Nederland, met zijn ruim 400 gemeenten, 25 waterschappen, 12 provincies, een Rijksoverheid en bovendien het lidmaatschap van de EU, is het bestuurlijk druk. Bestuurlijke verantwoordelijkheden overlappen te vaak of zijn onduidelijk.
D66 heeft duidelijke plannen om te komen tot een meer slagvaardig, transparant en meer democratisch bestuur. Wij willen grotere, krachtige gemeenten, het onderbrengen van provincies en waterschappen in het middenbestuur en het verbeteren van de nationale en Europese democratie.

Veiligheid
D66 is blij dat de privacy van individuele internetgebruikers meer aandacht heeft gekregen door de invoering van de cookiewet.
D66 wil dat alle legale informatie op het internet voor alle internetters, in Nederland en wereldwijd toegankelijk blijft. Digitale dienstaanbieders worden niet gedwongen om informatie zonder rechterlijke toetsing te verwijderen, en er is geen voorafgaande controle op of filtering van informatie
De Europese bewaarplicht telecommunicatiegegevens verplicht telecombedrijven om tot twee jaar lang van ieder abonnee bij te houden met wie deze persoon contact heeft gehad en vanaf welke locaties. Deze regel schendt de privacy en communicatievrijheid van miljoenen burgers, zonder dat duidelijk is of dit enig effect heeft op de veiligheid.
D66 wil dat Nederland beschikt over voldoende competenties en capaciteit op het gebied van cybercrime. Onder digitale veiligheid verstaat D66 ook bescherming tegen digitale oorlogsvoering en dreigingen als spionage, sabotage, terrorisme en cybercrime.
Het auteursrecht mag niet leiden tot een inperking van de internetvrijheid. Er is op Europees niveau een aanpassing van het auteursrecht nodig aan de moderne tijd.

Verkiezingen 2012 (4): CDA


In deze rubriek in de aanloop naar de verkiezingen krijgt u een overzicht van de verschillende politieke partijen, hun kopstukken en hun standpunten. Hoe staan zij tegenover investeringen, besparingen, veiligheid, leefbaarheid, de economie, koopkracht, enzovoorts. In het vierde deel: CDA.

Klik hier voor het eerste deel in deze serie: VVD
Klik hier voor het tweede deel in deze serie: SP
Klik hier voor het derde deel in deze serie: PvdA

Het verkiezingsprogramma van de CDA (‘Iedereen’, klik hier voor de volledige versie) telt een recordaantal van 86 pagina’s. De partij met een christelijke inslag moet haast wel zo veel vertellen, omdat de CDA in een unieke positie verkeert. Vroeger kon de partij standaard rekenen op een basis die goed was voor ongeveer 20 zetels. Alles wat daar bovenop werd verdiend, was mooi meegenomen. Maar die vanzelfsprekendheid is verdwenen en het CDA moet voor het eerst knokken voor iedere stem. Partijleider Sybrand Buma gaf twee weken terug in een interview in het NRC Handelsblad min of meer toe dat hij zich al neerlegt bij een verkiezingsnederlaag. Dat is een slimme zet geweest. Buma beseft dat zijn partij nu moet knokken voor nieuwe stemmen en dat zij waarschijnlijk in de korte periode naar de verkiezingen die inhaalslag niet gaan maken.

Dat gezegd hebbende, leest u eerst de belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma en oordeel daarna of de CDA wellicht toch niet iets te betekenen heeft voor u.

cda1

Economie
Aan het eind van de volgende kabinetsperiode zal er weer zicht moeten zijn op een structureel evenwicht op de begroting. Dat betekent dat het CDA één van de weinige partijen is die in ongeveer vier jaar wil proberen de begroting weer op evenwicht te brengen.
Ook wil het CDA het structurele overheidstekort ieder jaar met 0,5% terugbrengen. Staatsschulden die per generatie worden gemaakt moeten ook in die generatie nog worden terugbetaald.
CDA wil een eerlijkere verdeling van de huidige pensioenrekening. Eerlijker verdelen tussen jong en oud en arm en rijk.
Het CDA bepleit voor deze twee jaar een nullijn voor de gehele collectieve sector. Ook in de private sector wordt loonmatiging aangemoedigd.
De financiële sector dient het belang van zijn klanten voorop te stellen en moet een integer financieel product garanderen, niet alleen voor consumenten, maar juist ook voor financiële instellingen onderling. Dat betekent ook dat de partij vindt dat de bonuscultuur op de schop moet.

Arbeid & Ondernemerschap
De partij streeft naar een voortzetting van het programma ‘Vermindering regeldruk’, dat neerkomt op een jaarlijkse vermindering met 10% in 2014 en 2015 en met tenminste 5% in de jaren er na.
Generieke innovatieregelingen worden aantrekkelijk gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf.
Het CDA kiest voor een Europees landbouwbeleid met aandacht voor de toekomstige uitdagingen (tekorten aan voedsel, energie en grondstoffen). We moeten beter en slimmer produceren met minder gebruik van energie en grondstoffen.
Er komt meer ruimte voor starters en MKB-bedrijven in het innovatiebeleid.

Zorg
De AWBZ verzekert langdurige verzorging en verpleging op onafhankelijke indicatie. Alle niet zorgelementen (zoals wonen en verblijf en (maatschappelijke) begeleiding) verdwijnen uit de AWBZ.
Wonen en verblijf betalen mensen zelf, ook als ze zorg nodig hebben.
Kortdurende verpleging en verzorging in verband met geneeskundige zorg komt in de Zorgverzekeringswet.
De langdurige zorg financieren we persoonsvolgend. Mensen kiezen zelf wie de zorg verleent passend bij de zorgvraag.
Het CDA is voor de herziening van het klachtenrecht in de gezondheidszorg, zodat klachtbehandeling onafhankelijk van zorgaanbieders zal plaatsvinden en er een beroepsmogelijkheid voor de klager komt.
De verzekerde zorg zal beperkt moeten worden tot noodzakelijke zorg. Alle aanspraken in het basispakket moeten hernieuwd worden getoetst aan objectieve criteria van noodzakelijke zorg, die mensen niet zelf kunnen dragen.
Voor huisartsen en zo mogelijk voor de hele zorg komt gezondheidswinst en kwaliteit van zorgverlening centraal te staan in hun (abonnements-) financiering.
Het inkomen van de bestuurders voor maatschappelijke organisaties mag niet hoger zijn dan de balkenendenorm.

Wetgeving & Regelgeving
Procedures worden waar mogelijk minder formeel, om te beginnen door het bevorderen van modern Nederlands taalgebruik. De rechter blijft voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.
Mogelijkheden van digitale procesvoering worden waar mogelijk verruimd. Elektronische dossiers worden regel.
Om de rechterlijke macht te ontlasten, wordt waar mogelijk meer gebruik gemaakt van alternatieve geschilbeslechting en worden procedures versneld, verkort en vereenvoudigd.

Mobiliteit
De infrastructuur in Nederland wordt verder versterkt. Het CDA zet in op een betere benutting van de bestaande infrastructuur, waarbij goede combinaties gemaakt worden tussen verschillende bestaande en nieuwe vormen van vervoer (bijv. snelfietspaden).
Het CDA wil meer laadpunten voor elektrische auto’s, zodat deze duurzame ontwikkeling wordt gestimuleerd.
De splitsing tussen NS en ProRail wordt ongedaan gemaakt.
Er komt een gerichte aanpak voor veelplegers in het verkeer. Het puntenrijbewijs wordt uitgebreid naar alle bestuurders.
De binnenvaart verzorgt 25% van ons binnenlandse transport, dus de binnenvaart kan de wegen ontlasten. Investeringen daarin, zoals schonere motoren, zorgen voor betere doorvaart en het stimuleren van overslagfaciliteiten, moeten ervoor zorgen dat de snelweg niet voller worden.

Woningmarkt
Het CDA gelooft dat herstel van vertrouwen in de woningmarkt vraagt om een omvattend plan, dat zowel de koop- als de huurmarkt meeneemt en goede afspraken maakt met corporaties, gemeenten, bouwers, financiële sectoren, pensioenfondsen. Een volgens het CDA goede stap daartoe is (innovatieve) hervorming van de hypotheekrenteaftrek gericht op afbouwen van de hypotheekschuld zoals onder meer in het Lenteakkoord
is afgesproken.
Een aanvullend pakket voor “starters” op de woningmarkt is noodzakelijk. Dit pakket bestaat uit onder meer: introductie van een bouwspaarregeling en verhoging van wat belastingvrij geschonken mag worden. Ook zouden regels voor starters bij het verstrekken van een hypotheek minder streng moeten worden.
Met de introductie van de sociale vlaktaks heeft iedereen hetzelfde tarief voor de hypotheekrenteaftrek.

Overheid
Dejuridisering, deregulering en decentralisatie zijn dringend noodzakelijk om burgers en maatschappelijke organisaties veel meer in hun kracht te zetten.
Waar mogelijk en dienstig neemt een overheidsinstantie telefonisch contact op met een burger of bedrijf of neemt het initiatief voor een persoonlijk gesprek in plaats van correspondentie per brief. Indien wenselijk wordt mediation ingezet.
Het proces van decentralisatie van rijk naar provincies en gemeenten gaat onverminderd door. Provincies richten zich op hun kerntaken. WGR+ regio’s worden opgeheven.
Het CDA wil het huidige aantal volksvertegenwoordigers in Eerste en Tweede Kamer en op provinciaal en gemeentelijk niveau handhaven.
Met betrekking tot de zetelverdeling in de Tweede Kamer onderzoeken wij de mogelijkheid voor een Duits systeem: één stem op een partij en één stem op een regionale kandidaat.

Veiligheid
Wie de wet overtreedt, verdient strenge straf. Maar een eenzijdige aanpak voor harde aanpak en strenge straffen (repressie) werkt niet. Ingezet gaat worden op verhoging van de pakkans en een brede, preventieve aanpak en aandacht voor een geleidelijke en goed begeleide re-integratie.
Voor meer- of veelplegers gelden strengere strafmaten, die ook uitdrukken dat burgers en de maatschappij hiertegen duurzaam beschermd moeten worden.
Justitie, gemeenten, jeugdzorg en onderwijs werken zo veel mogelijk samen om te voorkomen dat een veroordeelde recidiveert.
Jeugdzorg moet niet abrupt stoppen bij 18 jaar.
Adolescentenstrafrecht moet bij wet geregeld worden.
Om veiligheid en veiligheidsgevoel te vergroten, zullen ook mogelijkheden als cameratoezicht en gebiedsverboden kunnen worden uitgebreid.
Rechters gaan beter, en in een taal die voor slachtoffers en belanghebbenden begrijpelijk is, motiveren waarom ze een bepaalde straf opleggen.
De terugdringing van het aantal coffeeshops zal onverkort worden doorgezet. Met name in de omgeving van scholen. Het CDA wil uiteindelijk alle coffeeshops verbieden. De wietpas, die coffeeshops alleen toegankelijk maakt voor meerderjarige ingezetenen van Nederland, is noodzakelijk.
Een nationale politie moet er komen. Doel is meer politie op straat en minder achter het bureau. Digitale dienstverlening wordt gestimuleerd.
Ook lange doorlooptijden in strafprocessen zijn een doorn in het oog. Waar mogelijk dient snelrecht plaats te vinden, ook in het belang van de slachtoffers.

Verkiezingen 2012 (3): PvdA


In deze rubriek in de aanloop naar de verkiezingen krijgt u een overzicht van de verschillende politieke partijen, hun kopstukken en hun standpunten. Hoe staan zij tegenover investeringen, besparingen, veiligheid, leefbaarheid, de economie, koopkracht, enzovoorts. In het derde deel: de PvdA.

Klik hier voor het eerste deel in deze serie: VVD.
Klik hier voor het tweede deel in deze serie: SP

Net als het verkiezingsprogramma van de SP telt ook het verkiezingsprogramma van de PvdA (‘Nederland sterker & socialer) meer dan 70 pagina’s. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste standpunten en onderwerpen.

PvdA

Economie
PvdA hoopt met het beleid een begrotingsevenwicht te bereiken in 2017. Dat is enkele jaren eerder dan bijvoorbeeld het VVD (2020) hoopt te bereiken. Noodzakelijke bezuinigingen om de economie weer uit het slop te trekken moeten niet worden doorgevoerd omdat er bespaard moet worden, maar moeten zo worden vastgesteld dat een herstel van de economie niet of nauwelijks geschaad wordt.
PvdA heeft bedrijfsinvesteringen hoog zitten (met als doel het merk Made in Holland te stimuleren). Zo zal de bouwsector gestimuleerd worden met tijdelijke fiscale aftrekregelingen. Ook zal de BTW in de bouw omlaag gaan van 19% naar 6%.
De wet op vennootschapsbelasting zal zo worden aangepast dat het aantrekkelijker wordt om te investeren met eigen vermogen. Tegelijkertijd wordt de aftrekbaarheid van de kosten van vreemd vermogen beperkt.
Ook de PvdA is van mening dat er door burgers moet worden bijgedragen om de economie te stimuleren, maar dat dat wel naar draagkracht moet gebeuren.
De PvdA stelt structurele hervormingen voor op de woning- markt, de arbeidsmarkt en in de zorg.
De financiële sector zal direct bij aanvang geherstructureerd worden de PvdA. De banken dragen bij aan de kosten van de crisis, dus wordt de bankenbelasting verhoogd.

Arbeid & Ondernemerschap
De PvdA streeft naar volledige werkgelegenheid. Dat betekent dus ondernemers en bedrijven stimuleren, het werken an sich aantrekkelijk laten blijven door bijvoorbeeld de kinderopvang goedkoper aan te bieden. De PvdA erkent echter dat er op twee punten, mogelijke kansen, nu mogelijkheden verloren gaan: jongerenwerkeloosheid en ouderen die bijvoorbeeld na ontslag geen baan meer kunnen vinden. De ene groep krijgt steeds betere diploma’s, de andere groep heeft een schat aan ervaring.
PvdA wil ervoor zorgen dat jongerenwerkeloosheid wordt teruggedrongen, door bijvoorbeeld stageplaatsen beter beschikbaar te maken. Jongeren waarvan het duidelijk is dat zij direct in de werkeloosheid belanden na hun studie, zullen extra geld en subsidies krijgen om nog een jaar door te studeren.
Er komt een budget voor individuele ondersteuning van langdurig werkelozen.
Het wettelijk leeftijdsontslag wordt afgeschaft.
Werk moet lonen. Dat betekent dat werklozen er niet op achteruit moeten gaan als zij na werkeloos te zijn geweest weer een baan vinden. Ook moeten er regels worden gesteld aan bijvoorbeeld de lengte van de WW.
Ambtenaren zullen niet langer een voorkeursbehandeling krijgen.

Zorg
De komende jaren is het tegengaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland
een prioriteit voor de PvdA.
Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de langdurige zorg en ondersteuning. Dit is een van de maatregelen om de zorg meer regional te maken. Zoals ook andere partijen vinden, is het beter als mensen eerst naar huisarts gaan (die samenwerkt met bijvoorbeeld een gezondheidswijkcentrum), dan dat zij voor iedere klacht direct naar het ziekenhuis gaan.
De inzet van het persoonsgebonden budget (pgb) blijft als mogelijkheid behouden.
De verschillende budgetten voor maatschappelijke participatie, variërend van zorg tot arbeid, worden
ontschot en overgedragen aan de gemeenten.
De zogenaamde IQ-maatregel, waardoor mensen met een lager verstandelijk vermogen geen recht meer hebben op maatschappelijke begeleiding, moet van tafel.
Effectieve preventiemaatregelen horen thuis in het basispakket, aldus de PvdA. Zo kan bijvoorbeeld een pakket samengesteld worden om het roken te ontmoedigen. Niet fijn voor de staatskas, maar het doel van de arbeiderspartij is om een gezondere, Nederlandse samenleving te creëren.

Wetgeving & Regelgeving
PvdA wil meer blauw op straat en dat gaan zij bewerkstelligen door de bureaucratie te verminderen, waardoor er meer mensen vrij zijn om op straat te patrouilleren.
De pakkans moet worden vergroot: alle meldingen moeten snel afgehandeld worden en rechercheurs moeten trefzekerder ingezet worden.
Criminele winsten moeten zoveel mogelijk worden afgepakt: de “pluk-ze” wetgeving moet nog beter worden benut.
Hufterigheid in de openbare ruimte wordt tegengegaan door het opleggen van hogere boetes voor bijvoorbeeld vuil op straat of belediging van politie.
Bewoners moet gevraagd worden wat zij als de grootste problemen ervaren en hoe dit moet worden aangepakt. Zij kunnen ook jaarlijks hun tevredenheid aangeven.

Onderwijs
De norm van 1040 uur moet van tafel: sommige leerlingen kunnen prima overweg met wat meer vrijheid, maar anderen hebben aan de wettelijk verplichte 1040 uur niet genoeg.
Zittenblijven is geen automatisme, maar een maatwerkkeuze waarbij de ontwikkeling van het kind leidend is.
Zwakke scholen moeten nog steeds worden aangepakt, maar de PvdA erkent dat dit geen stimulans is voor goede scholen om door te gaan waar zij mee bezig zijn. Dus moet er een beloningsstelsel komen, waarbij scholen dus ook als ‘goed’ of ‘zeer goed’ kunnen worden aangemerkt.
Waar nodig wil de PvdA de onderwijstijd ook verlengen. Maar het belangrijkste is altijd dat de onderwijstijd kwalitatief zo goed mogelijk wordt ingevuld. De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog, niet de kwantiteit.
De PvdA heeft ook een pakket maatregelen samengesteld die als doel hebben om meer goede leraren op te leiden, en om hun kennisniveau te verhogen. Zo gaat de nullijn van tafel en wordt prestatiebeloning definitief afgeblazen.
Tegelijkertijd met het verhogen van het niveau van de leraren, moeten onkundige of onvoldoende functionerende leraren zoveel mogelijk uit de klas geweerd worden.
Voor meer informatie over de maatregelen met betrekking tot onderwijs, lees het verkiezingsprogramma van de PvdA nog eens goed door. Met de maatregelen die de PvdA voor ogen heeft om het onderwijs te verbeteren, heeft de partij meer dan zes pagina’s gevuld.

Woningmarkt
De hypotheekrenteaftrek moet geleidelijk aangepakt worden, en deze moet op eerlijke wijze hervormd worden. Ook het schuldbedrag waarvan de rente mag worden afgetrokken wordt begrensd.
Voor nieuwe hypotheken zal verder gaan gelden dat de fiscus voortaan uitgaat van een forfaitair
annuïtaire hypotheek. Dat betekent dat de toegestane aftrek gedurende de looptijd van 30 jaar
afneemt, doordat de fiscus ervan uitgaat dat de hypotheeksom in 30 jaar wordt afgelost.
De overdrachtsbelasting gaat op de schop. Voor starters geldt dat per direct, voor niet-starters wordt eerst het tarief verlaagd van 6% naar 2%.
Het voornemen van het Kabinet om woningbouwcorporaties tot 75% van hun sociale woningbezit te laten verkopen, moet van tafel.
De PvdA wil tevens meer woningen vrijmaken (mede voor jongeren en starters) door het fiscaal zeer onaantrekkelijk te maken om kantoorgebouwen leeg te laten staan. Zo kunnen die gebouwen eerder omgevormd worden tot woningcomplexen, wat vele nieuwe woningen moet opleveren.

Mobiliteit
De PvdA wil dat de fiscale vrijstelling van de reiskostenvergoeding woon-werk-verkeer gehandhaafd
blijft.
De kosten van autorijden moeten veel eerlijker worden betaald. Dus betalen naar gebruik in plaats
van naar bezit.
Accijnsloze brandstof (‘rode diesel’) wordt afgeschaft.
Bij de keuze tot verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen staat voor de PvdA als eerste voorop geen verslechtering van de verkeersveiligheid en het milieu. De PvdA wil de maximum snelheid op de Nederlandse autowegen terugbrengen naar 120 km/uur.
Om de problemen op het spoor sneller aan te pakken willen we dat de NS en Prorail weer samengaan
in één organisatie. De tarieven voor het openbaar vervoer moeten landelijk door de overheid worden vastgesteld. Er komt een jaarlijkse toets op de prestaties van openbaar vervoersbedrijven.

Zie de link bovenaan het artikel om het volledige verkiezingsprogramma van de PvdA nog eens rustig door te lezen.

Verkiezingen 2012 deel 1: de VVD


In deze rubriek in de aanloop naar de verkiezingen krijgt u een overzicht van de verschillende politieke partijen, hun kopstukken en hun standpunten. Hoe staan zij tegenover investeringen, besparingen, veiligheid, leefbaarheid, de economie, koopkracht, enzovoorts. In het eerste deel: de VVD.

In het verkiezingsprogramma van de VVD (‘2012 – 2017: Niet doorschuiven maar aanpakken’, onderaan het artikel vindt u het volledige verkiezingsprogramma) wordt de aandacht van de lezer gericht op de economie. Centraal staat hoe snel Nederland zich van de economische crisis kan ontdoen.

vvd

Economie
De liberalen hopen in 2017 weer een structureel begrotingsevenwicht te bereiken. Dat betekent dat in 2017 de VVD weer evenveel wil uitgeven als er binnenkomt. Zodra dit bereikt is, kan een land zijn schulden weer gaan afbetalen. Er hoeft immers geen geld geleend te worden.

De VVD hoopt dit te bereiken door maar liefst 24 miljard euro te bezuinigen. Het maatregelenpakket dat hieraan ten grondslag ligt, wordt door de partij nog niet gespecificeerd. Wel zegt de VVD de overheid te willen verkleinen, wat zoveel betekent als: met minder mensen dezelfde service leveren. Ook de belasting zal verlaagd worden door de liberale partij, met maar liefst 5 miljard euro. Zo zal de VVD de BTW stijging naar 21% na 2013 gaan compenseren.

Ondanks de bezuinigingen is het mogelijk voor de partij van Mark Rutte om 3 miljard euro te investeren in één van de belangrijkste peilers van een samenleving: onderwijs (alsmede infrastructuur en veiligheid).

Al deze maatregelen brengt de VVD onder in de noemer: schuif de problemen niet door naar uw kinderen. Door de economie nu aan te pakken en het onderwijs te verbeteren, voorkomen we dat we onze kinderen en kleinkinderen opzadelen met problemen die wij hebben veroorzaakt, of niet hebben gepoogd deze te voorkomen.

Arbeid & Ondernemerschap
De VVD pleit voor meer zelfstandigheid van ondernemers, en voor minder regelgeving. Nu is dat in een land dat bezeten is van regels, documenten en vergunningen geen sinecure. Zo mogen zelfstandige ondernemers zelf gaan bepalen of zij op zondag de winkel openen en werkgevers hoeven de eerste zes maanden van een WW-uitkering niet te betalen.

Ook probeert de VVD de werkeloosheid tegen te gaan. Iedereen die kan werken, moet werken, lijkt de slogan te zijn. Omdat de werkeloosheid in Nederland behoorlijk is opgelopen de afgelopen twee, drie jaar, is het belangrijk om een verdere stijging tegen te gaan. Zo wil de partij doorvoeren dat een groter deel van uw spaargeld onbelast blijft, dat de inkomstenbelasting omlaag gaat, dat de ouderenkorting omhoog gaat en dat u als forens nog altijd een tegemoetkoming zult krijgen in de kosten die u maakt tijdens het reizen van en naar uw werk.

De VVD zal middels specifieke maatregelen proberen het werkeloze deel van Nederland weer aan het werk te krijgen. Zo wordt het ontslagrecht versoepeld. De WW-uitkering gaat omhoog maar de duur daarvan gaat omlaag. Er komt een sociaal leenstelsel voor heel Nederland. Zo kan iedere inwoner van Nederland zijn hele leven lang blijven om- en bijscholen zo hij/zij wil.

Zorg
VVD wil dat patiënten eerder hun huisarts gaan bezoeken, in plaats van dat zij voor ieder pijntje en kwaaltje naar het ziekenhuis gaan. Maar dat betekent dat de huisartsen het drukker zullen krijgen, waardoor de VVD pleit voor extra ondersteuning van de huisartsen. Dat kan financieel, maar liever nog zien de liberalen dat de huisartsen in toenemende mate ondersteund zullen worden door extra zorgverleners. Tegelijkertijd betekent dat ook dat ziekenhuizen meer openheid zullen moeten geven over alle euro’s die zijn spenderen. Dus dat zal leiden tot specialisatie van ziekenhuizen. Daardoor wordt de kwaliteit van de geboden zorg beter, met als enige nadeel dat patiënten iets verder zullen moeten reizen voor een ingreep.
Ook zal de VVD pogen om harder op te treden tegen medische missers en om gedupeerden te helpen om een falend ziekenhuis of een blunderende dokter makkelijker aan te klagen.

Wetgeving & regelgeving
De VVD streeft ernaar om Nederland met minder regels en wetten te leiden. Zo zullen alle ruimtelijke regels samenvallen onder de eenvoudige en flexibele Omgevingswet. Er komt een nieuwe Natuurwet die nog altijd de natuur zal beschermen, maar die het tevens actievoerders moeilijker maakt om eindeloos door te procederen. Daarnaast wil de VVD boeren in Nederland zoveel mogelijk beschermen. Waar mogelijk zullen investeringen plaatsvinden, maar boven alles zal de VVD zich inzetten om de (Europese) subsidieregelingen die het werk voor de Nederlandse boeren moeilijker maken tegen te gaan en af te schaffen.

Mobiliteit
De VVD staat ook voor afschaffing van de kilometerheffing. Daarnaast moet er jaarlijks 250 miljoen euro geïnvesteerd worden in nieuwe (snel)wegen. Na het succes in Rotterdam is volgens de VVD bewezen dat het privatiseren van het openbaar vervoer nuttig en zinvol is. Dit moet dan ook worden doorgevoerd in iedere grote stad in Nederland.

Woningmarkt
De VVD wil dat huurders een eerlijke kans krijgen op een woning. Zo mogen huurcommissies die met puntensystemen werken niet langer bestaan. Ook moet een eerlijke huurprijs worden vastgesteld, die jaarlijks niet meer dan 3% bovenop de inflatie mag stijgen.
Voor mensen met een eigen huis gaan er ook enkele zaken veranderen. Zo zal de hypotheekrente alleen nog aftrekbaar zijn als u deze ook daadwerkelijk aflost. Ook komt er meer ruimte voor ouders om een belastingvrije schenking te doen als hun kind een huis wil kopen. De overdrachtsbelasting bij aanschaf van een huis zal het eerste jaar afgeschaft worden. Jongeren onder de 35 jaar moeten een hypotheek met een looptijd van 35 jaar kunnen afsluiten. De kosten koper en kleine aanpassingen aan het huis zullen worden ingekapseld in de koopprijs.

Overheid
De VVD wil de overheid verkleinen. Om het heel letterlijk uit te leggen: de VVD is van mening dat de Eerste Kamer verkleint kan worden van 75 naar 50 leden. Ook de Tweede Kamer kan met minder personeel af: daar zou het van 150 zetels naar 100 kunnen gaan. Ondernemers die hun rekeningen niet tijdig betaald zien worden door de overheid krijgen een vergoeding. Deelgemeentes en stadregio’s zullen worden afgeschaft en de burgemeester zal direct verkozen worden. Ook zal het wachtgeld van politici en bestuurders stevig versoberd worden.

Veiligheid
De VVD zal jaarlijks 250 miljoen euro investeren in het aantrekken en opleiden van nieuwe agenten. Zo moet er meer ‘blauw’ op straat komen. Ook belangrijk: wie zich verdedigt tegen een inbreker is niet strafbaar. Hate crimes, zoals bijvoorbeeld eerwraak, zullen strenger bestraft gaan worden. Ook zal een crimineel een extra hoge straf krijgen als hij meerdere strafbare feiten tegelijkertijd heeft gepleegd. Daarnaast wordt iedere gedetineerde verplicht te werken. Tot slot is de VVD eenduidig over de weigerambtenaar: voor zulke mensen is in Nederland geen plaats, omdat alle mensen in beginsel gelijk zijn.

Klik hier voor meer informatie over Mark Rutte.

Lees nog eens rustig het verkiezingsprogramma van de VVD:
Samenvatting verkiezingsprogramma 2012-2017

Disclaimer: de standpunten verkondigd in deze rubriek komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de schrijver. De auteur kan dan ook geenszins verantwoordelijk worden gehouden voor uitspraken die de politieke partijen doen en de standpunten die zij innemen. Ook is het zo dat onze meerpartijenstelsel politieke partijen onherroepelijk dwingt tot het afstand nemen van bepaalde punten die zij in de verkiezingsstrijd naar voren brengen. Ga er dus nooit van uit dat de standpunten waar u het mee eens bent ook overeind blijven tijdens de kabinetsformatie.

SP-raadslid stapt op vanwege verplichte afdracht salaris


Veerle Slegers, fractievoorzitter van de SP in Tilburg, staat haar zetel in de gemeenteraad af. Ze is het oneens met de regel binnen de SP dat zij driekwart van haar vergoeding moet afstaan aan de partij.

‘Als kostwinner heb ik te weinig tijd over om door bezoldigde arbeid een redelijk gezinsinkomen te verwerven,’ schrijft Slegers in een verklaring.

Ze staat haar zetel af aan de partij en wil overleggen over het bedrag dat ze nog aan de SP zou moeten afdragen. Slegers had voorgesteld 50 procent af te dragen, zoals raadsleden in de vier grote steden moeten, maar daarmee ging de partij niet akkoord.

Slegers mag haar werk voor de Provinciale Staten wel voortzetten. Omdat ze haar zetel afstaat, wordt ze niet geroyeerd door de SP.

Het is al vaker voorgekomen dat SP’ers zich verzetten tegen de verplichte afdracht. Simon Polman, raadslid uit Lelystad, maakte zijn deel van de vergoeding over aan de voedselbank in plaats van aan de partij. Hij werd uit de SP gezet, maar wilde zijn zetel niet opgeven.

Bron: Elsevier.nl

Republikein krijgt wind van voren van bejaarden


Onthoudt goed: als u als politicus aanneemt dat bejaarden (en burgers in het algemeen) slecht geïnformeerd zijn, komt u al snel bedrogen uit. Congreslid Dan Benishek (Republikein) had een ‘town hall meeting’ (vrij vertaald: een gemeentehuisvergadering/stadhuisvergadering) met een groep bejaarden. Bij zo’n gelegenheid krijgen burgers de kans om vragen te stellen aan hun volksvertegenwoordiger, en om aan te geven wat zij denken dat hun congreslid anders moet doen. Benishek ging ervan uit dat zijn toehoorders ongeïnformeerde, wereldvreemde mensen zouden zijn.

Hij zat er faliekant naast.

Een uittreksel van de vergadering:

Dan Benishek: “In Amerika hebben de hoogste levensverwachting ter wereld.” Diverse dames in het publiek wezen hem direct op het feit dat vele landen met een betaalbaar zorgstelsel een veel hogere levensverwachting hebben dan de VS. Landen zoals Canada, Zweden, Noorwegen en Nederland staan hoger dan de VS, die we terug vinden op plek 50. Daarmee laat de VS landen als Zuid-Korea en Bosnië-Herzegovina maar net achter zich.

“Ik geloof niet dat dat waar is”, zegt Benishek.
“Hoe kunt u dat niet weten, u bent toch een medische dokter?”, antwoordde een vrouw direct.

Even dreigde de bijeenkomst niet door te gaan, omdat iemand in het publiek met een camera de town hall meeting filmde, en weigerde om te stoppen met filmen. Een vertegenwoordiger van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, die de bijeenkomst sponsorde, dreigde vervolgens om de bijeenkomst op te schorten.

Gelukkig is dat niet gebeurd, anders hadden we deze geweldige beelden nooit kunnen bekijken.

Wilders uit op val Gerd Leers


PVV-leider Wilders heeft bij het Catshuisoverleg over herziening van het regeerakkoord aangestuurd op vervanging van Gerd Leers, de CDA-minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Wilders vindt dat Leers te slap optreedt en te weinig voor elkaar krijgt in Europa.

leers1

Bronnen in de gedoogcoalitie bevestigen dat de positie van Leers maandag al ‘onder druk’ stond en dat hij zich ‘in de gevarenzone’ bevond. Wilders zou maandagavond tegenover premier Rutte (VVD) en vicepremier Verhagen (CDA) hebben geopperd Leers weg te sturen en zijn portefeuille onder te brengen bij minister Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie, of bij diens staatssecretaris Teeven (VVD).

Zoenoffer
Het vertrek van Leers zou in de gedachtengang van Wilders ‘een zoenoffer’ voor de PVV moeten zijn, waarmee de aandacht zou worden afgeleid van de vele concessies die de PVV in de onderhandelingen zal moeten doen op onder meer de terreinen zorg, arbeidsmarkt en sociale voorzieningen.

Rutte en Verhagen hebben het idee van Wilders om Leers te vervangen in eerste instantie afgewezen. Maar dinsdag liep de temperatuur opnieuw op door Leers’ optreden in het wekelijkse vragenuur in de Kamer. Hij moest zich verantwoorden voor twee kwesties: een conflict met burgemeesters over de uitzetting van een Afghaanse verdachte van oorlogsmisdaden én een verspreking over de Angolese asielzoeker Mauro.

leers2

Zijn optreden werd alom als zwak beoordeeld. De oppositie vond dat Leers stond te draaien. De minister ontkende te hebben gezegd dat Mauro na zijn studie het land uit moet omdat de jongen bij zijn binnenkomst in Nederland loog over zijn naam en geboortedatum. De PVV was teleurgesteld dat Leers niet ronduit durfde te herhalen dat Mauro na zijn studie weg moet uit Nederland.

Onrust
Binnen CDA en VVD leeft vooral irritatie dat Leers opnieuw onnodig onrust heeft gezaaid. Het CDA had afgelopen najaar ternauwernood de eenheid weten te bewaren, juist door in het vage te houden wat er met Mauro gebeuren zou zodra zijn mbo-studie was afgerond. Volgens de fractie lag vanaf dat moment nog alles open. Leers’ uitspraak dat Mauro na zijn studie het land zou moeten verlaten, was wellicht feitelijk juist maar politiek lastig: een deel van de CDA-fractie heeft bezworen dat het zal blijven strijden voor de jongen.

Minister Leers is verantwoordelijk voor uitvoering van het leeuwendeel van het gedoogakkoord tussen de PVV en het kabinet van VVD en CDA. Hij moet ervoor zorgen dat de immigratie fors slinkt, meer illegalen worden uitgezet en asielzoekers vaker en sneller worden teruggestuurd. Vaak moet daarvoor Europese regelgeving worden aangepast. Dat lukt tot dusver niet. Leers staat in Europa vrijwel alleen in zijn pleidooien voor strengere regelgeving.

Consequente toon
In eigen land weet Leers tot dusver geen consequente toon te vinden om zijn beleid te verdedigen. De oppositie en het linkerdeel van Leers’ eigen CDA-fractie volgen hem met argusogen en groeiende ontevredenheid. Het patroon is steeds hetzelfde: eerst doet Leers stevige uitspraken waarmee hij zich de ergernis van de oppositie en een deel van zijn eigen fractie op de hals haalt. Wanneer hij daarop in de Kamer de oppositie sust, loopt de ergernis bij de PVV op.

Volgens het laatste nieuws, spreekt Geert Wilders alle berichten tegen die stellen dat hij het vertrek van Leers geëist zou hebben.

Bronnen:
– de Volkskrant
– Elsevier

FBI leerde agenten: ‘buig of breek de wet’


De FBI leerde haar agenten dat de ze, wanneer nodig, de wet mochten buigen of breken in hun jacht op terroristen en criminelen. Andere instructies van de FBI aan de agenten tijdens counterterrorism training waren: ‘schudt geen handen met Aziaten’ en ‘Arabieren hebben een Jekyll & Hyde temperament’.

fbi1

Dit zijn slechts enkele van de vele verrassende en schokkende resultaten van een onderzoek naar de training van FBI-agenten, door de FBI zelf uitgevoerd. Dit onderzoek, nu afgelopen, resulteerde in geen enkele schorsing of berisping voor een van de opleiders bij de dienst. Ook heeft de FBI geen enkele stap gezet om de verkeerd opgeleide agenten alsnog correct op te leiden. De dienst heeft niets gedaan om het ongepaste studiemateriaal aan te passen en het heeft de wellicht foutieve rapporten waarop de trainingen gebaseerd waren niet meer nagekeken of verbeterd.

“Dit is absoluut geen effectieve manier om de Verenigde Staten van Amerika te beschermen”, zegt senator Richard Durbin, tevens lid van het comité dat de FBI overziet en controleert. “Het is schokkend dat deze dingen gezegd worden tegen agenten in opleiding. Het zal ze geenszins effectiever maken in hun werk en het zal Amerika ook niet beter of effectiever beschermen.”

Durbin vind dat de verantwoordelijken voor deze gruwelijke misstap op zijn minst overgeplaatst worden (in Amerika is dit een vrij populaire manier om van slechte of inefficiënte werknemers af te komen). “Ik wil dat de agenten die deze onzin hebben geleerd op zijn minst ondervraagd worden en nieuwe, betere en positievere informatie krijgen.”

fbi2

In een uitgelekte PowerPoint presentatie van de FBI staat: “Onder bepaalde omstandigheden heeft de FBI de mogelijkheid om de wet te buigen of te breken om zo de vrijheid van bepaalde individuen aan te tasten.” Het enige dat ontbreekt aan het document is een datering, waardoor niet bepaald kan worden hoe oud of recent dit uittreksel van de presentatie is.

De woordvoerder van de FBI, Christopher Allen, weersprak echter geen moment de authenticiteit van de documenten en de gegevens. Hij kon echter geen nieuwe informatie vrijgeven. Geen datering, en ook geen schatting van het agenten dat aan deze misinformatie is blootgesteld.

Allen zei wel: “Van de ongeveer 160.000 pagina’s trainingsmateriaal is er misschien 1% die werkelijk onjuiste informatie of stereotypes bevat. Niettemin zijn er fouten gemaakt, en deze moeten hersteld worden. We hebben tijdens het onderzoek hiernaar ontdekt dat er geen strak overzicht is van bovenaf, waardoor dit soort dingen door de mazen van de controle glippen. We zullen er alles aan doen om dit te voorkomen.”

Wat wel bekend werd gemaakt was dat het goed mogelijk is dat de training van nieuwe agenten op nog veel meer vlakken bestaat uit platonische stereotypes, misleidende informatie en verkeerde aannames. Zo is er te lezen in het rapport dat vrome moslims gewelddadig zijn, dat de Islam zijn volgers dwingt tot het plegen van genocide en een FBI analist vergeleek de Islam zelfs met de Death Star uit Star Wars.

De FBI heeft te kennen gegeven dat zij alles in het werk zullen stellen om alle fouten uit de trainingen te halen, maar vooralsnog heeft senator Ruben er een hard hoofd in. Hij schreef eerder deze week een brief naar de directeur van de FBI, met daarin de opmerking dat hij het afkeurt dat de FBI alleen kijkt naar de fouten, en niet doorzet met het straffen van de verantwoordelijken. “Als dat gebeurt, dan kunnen we weer verder praten”, aldus Durbin.

In Polen omarmt men Europa, maar niet de euro


In Polen, waar gebouwen uit de communistische tijd het landschap nog altijd domineren, werd de euro ooit gezien als de snelste manier om mee te doen in de economische top. Nu, na jaren van problemen in de euro-zone, hebben de Polen zich gerealiseerd dat de snelste manier om met die top mee te doen, al die tijd al in hun achterzak heeft gezeten.

polen2

Hun eigen munteenheid, de zloty, heeft voor een buffer gezorgd die de turbulentie die om het land draait aardig buiten de deur weet te houden. Slechts weinigen staan te trappelen om over te stappen op de euro, ook al heeft Polen beloofd dat wel te doen tijdens haar toetreding in 2004.

De euro, die op dit moment door 17 van de 27 eurolanden gedeeld wordt, was ooit een statussymbool van rijkdom, van macht en vooral van stabiliteit. Vandaag de dag is het een last geworden, en de vraag of landen er nog goed aan doen om de euro hun eigen munt te maken, is moeilijker te beantwoorden dan ooit.

In Griekenland, wiens zwakte aan de basis ligt van de problemen in Europa, zeggen beleidsmakers zachtjes dat het een fout was om toe te treden tot de euro. Maar ze kunnen niet meer terug, ze zitten gevangen als het ware. Het loslaten van de euro heeft voor Griekenland ernstigere gevolgen voor de economie en het land als geheel, dan de pijn die het land moet lijden als het wel aan de euro vasthoudt. In het land, net als in andere noodlijdende landen als Portugal en Ierland is immer groeiende kritiek op het feit dat Duitsland alle beslissingen omtrent leningen, tranches en voorschotten lijkt te nemen.

De nieuwere EU-leden hebben de euro nog niet geadopteerd. Polen en ook Tsjechië staan ook niet meer trappelend van ongeduld in de rij om dat te doen. In 2008 zei de Poolse minister-president Donald Tusk triomfantelijk dat zijn land zich bij de eurozone zou voegen in 2011. Maar het enthousiasme is dusdanig gekelderd, dat Poolse beleidsmakers geen idee hebben wanneer het land dat alsnog gaat doen.

polen

“Het is geen makkelijke beslissing. En op dit moment is het ook niet eens een gespreksonderwerp in Polen”, zegt Jan Krzysztof Bielecki, de belangrijkste economische adviseur van Tusk. “Wij Polen zijn wat pragmatischer dan we enkele jaren terug waren. We hebben altijd al een romantische inslag gehad.”

Met 38 miljoen inwoners is Polen naast Groot-Brittannië het grootste land in Europa dat geen euro als munteenheid heeft. Gesterkt door de kracht van de zloty heeft Polen de snelst groeiende economie van de 27 landen in de euro-zone. De export neemt ieder jaar nog flink toe en consumenten hebben steeds meer geld te besteden. En het is op weg om de stijgende lijn door te zetten. Er wordt een economische groei van ongeveer 2,5% verwacht, op het zelfde moment dat economen verwachten dat de rest van Europa een dubbele dip zal gaan beleven.

‘Polen zal wachten en kijken’
Polen die geen vertrouwen hebben in de toetreding tot de euro, zien lessen die getrokken kunnen worden uit de fouten van andere landen. Ze zeggen dat met name Griekenland zichzelf het onheil op de hals heeft gehaald, omdat het nu vastzit aan de euro. Griekenland kan dus niet zijn eigen munteenheid devalueren om ervoor te zorgen dat toerisme en investeringen weer aantrekken. Maar de Polen kijken met nog veel meer interesse naar landen als Slowakije en Estland. Deze twee voormalige communistische landen hebben ook de euro aangenomen als munteenheid en moeten nu meebetalen voor onder andere Griekenland.

In de Praga buurt in Warschau wonen Artur en Elzbieta Zawadzki. Zij werken al 33 jaar in hun eigen kledingwinkel. Vanuit hun winkel zagen zij de schuldencrisis van Polen in 1981, de hyperinflatie die volgde aan het einde van het communistische tijdperk en de schommelingen van de zloty sindsdien aan hen voorbij trekken. Zij hebben liever de situatie zoals die nu is, in plaats van de situatie die zou kunnen zijn als Polen de euro zou gaan gebruiken.

“De euro drijft de prijzen onherroepelijk omhoog”, zegt Artur Zawadzki (58 jaar oud). “En het zal vooral pijnlijk zijn voor kleine ondernemingen, zoals de mijne.” Als Polen de zloty blijft gebruiken, zijn hun producten, keramiek, beeldjes en kleding, uiterst aantrekkelijk (lees: goedkoop) voor toeristen. En zo kunnen zij de producenten van deze artikelen blijven betalen. “Als Polen de euro gaat gebruiken en de prijzen stijgen, zouden de zaken lang niet zo goed”, besluit Artur. “Tsjechië heeft de euro niet, maar Slowakije wel. Dat land heeft problemen en de mensen zijn er doorgaans erg arm. Polen zal wachten en kijken.”

Economen stellen dat de zloty het land heeft geholpen om economisch te groeien. Had het land de euro gehad, dan had de economie niet de groei van ongeveer 2 procent per jaar gehad. En die 2 procent maakte voor Polen juist het verschil tussen een recessie en gematigde groei. Want toen de zloty tijdens de crisis in 2008 en 2009 in waarde daalde, tot ongeveer een derde van de euro, werden ook vrijwel alle producten in Polen goedkoper – tot ongeveer een derde van de gemiddelde prijs in de eurozone.

Een onderzoeksbureau deed onlangs een peiling om te kijken hoe groot de weerstand tegen de euro nu echt was onder Polen. In 2002 wilde 22 procent van de Polen de euro niet. In januari 2012 was dat percentage gegroeid tot ongeveer 60.

“De aantrekkingskracht is minder geworden”, zegt minister van Buitenlandse Zaken Radoslaw Sikorski. Hij voegt daar wel direct aan toe dat hij een voorstander is van het toetreden tot de euro, op lange termijn. “Vandaag kunnen we gewoonweg niet het benodigde aantal stemmen in het parlement halen om die toetreding mogelijk te maken.”

Bij de Poolse centrale bank is de drang om van munteenheid te wisselen ernstig afgenomen, nadat medewerkers de deurklinken van de bank hadden vervangen door eurotekens, in afwachting van de toetreding. De gouverneur van de Poolse centrale bank, Marek Belka, was de minister-president tijdens het hoogtepunt van het euro-enthousiasme in Polen vlak na de toetreding in 2004.

Nu gaat hij gesprekken over toetreding tot de euro tegemoet met een koffer gevuld met ‘maar’, ‘wat als’ en ‘stel dat’, ook al geeft hij schoorvoetend toe dat het verdrag met de EU Polen uiteindelijk toch dwingt toe te treden.

In de beginjaren van de toetreding was iedereen positief, en wilde de euro liever gisteren dan vandaag omarmen”, zegt Belka. “Maar nu hebben we vele, vele redenen om dat niet te doen. De euro is op dit moment niet sterk en we weten niet wat de munt en de eurozone als geheel zal gaan doen in de toekomst.”

In de afgelopen maanden hebben verschillende eurolanden onder aanvoering van Duitsland striktere regels wat betreft leningen en uitgaven toegepast. Teneinde toekomstige problemen te voorkomen. Op 25 januari werden 25 van de 27 landen het eens over fiscaal pact waarbij ze zichzelf zworen te beloven er alles aan te doen om de euro niet te laten vallen (lees: er werden afspraken gemaakt over plafonds in leningen en uitgaven). Poolse leiders gaan er dan ook prat op dat zij de eerste in Europa waren, in 1997, die zulke maatregelen in de grondwet opnamen. Daarmee liepen zij ver vooruit op de rest van Europa. Analisten zeggen dan ook dat Polen, als het gaat om de toekomst van de euro, een zeer betrouwbare en stabiele partner voor Duitsland zou kunnen zijn.

Ondanks het feit dat het land de euro nog niet heeft omarmd, probeerde Polen eind vorig jaar wel een plek aan de onderhandelingstafel te krijgen, waar werd afgesproken welke landen hoeveel geld aan leningen zouden krijgen. Critici stelden dat Polen niets te zeggen had omdat het de euro nog niet gebruikte, maar Belka kaatste de bal net zo hard weer terug door te stellen dat het een unieke kans is voor Polen om alle regels en wetten te leren die horen bij het gebruik van de euro als munteenheid.

Het gevoel dat de toekomst van de Europese Unie in de eurozone ligt, maakt dat er nog altijd Poolse beleidsmakers zijn die geïnteresseerd zijn in toetreding. Dit zijn tevens de beleidsmakers die proberen Polen te laten integreren in West-Europa. Zij zeggen ook dat het afschaffen van transactiekosten en wisselkosten zorgt voor een betere toekomst met meer investeringen.

“Wij kunnen het ons niet veroorloven om op te treden zoals Groot-Brittannië dat doet”, aldus de president van de Societeit van Poolse Economen Ryszard Petru. “Wij zijn geen eiland.”

En toch, vele Polen zijn erg blij met het feit dat zij nog altijd de zloty in hun portemonnee hebben zitten. Studente aan de universiteit van Warschau Agata Bielecka (26): “De euro heeft een grote crisis veroorzaakt. We moeten nog maar eens heel goed over toetreding nadenken.”

Open brief: Syrië, de revolutie en ik


Mouhanad Abdulhamid is een liberale activist uit Damascus, Syrië. Hij woont op dit moment in Washington D.C.. Hij is een bachelor Psychologie, Internationale Relaties en Media student. Hij is tevens de zoon van vrijheidsstrijders Khawla Yusuf en Ammar Abdulhamid, en kleinzoon van de legendarische Arabische actrice Muna Wassef. Op Twitter kunt u hem volgen via @MouhanadSYR

Het verlaten van je land zonder te weten of je er ooit nog terugkomt is meer dan moeilijk. Vertrekken uit je land terwijl je de last van veroordelingen van iedereen die dicht bij je stond moet dragen, is nog erger. Als goede vrienden veranderen in vijanden, terwijl je leeft onder een constante dreiging van de dood wetende dat niemand er zich druk om maakt, is verschrikkelijk.

In 2005 verwachtte ieder moment mijn ouders te verliezen. Onbewust probeerde ik mezelf voor te bereiden op het ergste, iedere dag weer. En het ergste scenario denkbaar werd bijna werkelijkheid. Assef Shawkat, de schoonbroer van Bashar al-Assad, toenmalig hoofd van de Militaire Inlichtingendienst en nu de vice-minister van Defensie in Syrië, bedreigde mijn vader met de dood na lange ondervragingen. Als mijn vader zijn protesten en activistenbestaan niet zou opgeven, dan zou hij opgejaagd en gedood worden. Dit zou het einde van mijn familie en waarschijnlijk het einde van mijzelf betekenen. In korte tijd pakte mijn moeder zoveel ze kon in en als door een wonder lukte het ons om Syrië te ontsnappen.

24 uur later landden we in Washington D.C., op een nieuw continent. We waren vreemdelingen, maar we waren veilig. Sinds die dag, 7 september 2005, heb ik geprobeerd om deel uit te maken van de Verenigde Staten van Amerika (VS). Iedere dag weer voerde ik een strijd om een plekje te vinden. Op de middelbare school lukte het me om vrienden te maken, maar diep van binnen bleef ik een vreemdeling. Toen ik doorstudeerde, veranderde een aantal zaken. Mensen van over de hele wereld gingen naar dezelfde universiteit waar ik naar toe ging en ik voelde me steeds meer op mijn gemak. Ik was niet langer de vreemdeling. Helaas ben ik echter wel een soort vreemdeling geworden voor mijn mensen, de Syriërs. Ik hoorde vaak Syriërs praten in de gangen en lachen om grappen die alleen Syriërs begrijpen. Ik liep dan op ze af en begroette ze. In vrijwel alle gevallen werden we direct vrienden. Totdat ze mijn verhaal hoorden. Als ik mijn levensverhaal aan hen vertelde, hield de vriendschap niet lang daarna op te bestaan. Ze ontweken me, waarschijnlijk uit angst. En hoewel ik ze wel degelijk begreep, deed het me verschrikkelijk veel pijn.

Alles wat we wilde voor Syrië, is dat het land vrij zou zijn: vrij van corruptie, criminaliteit, angst en dictatuur. Mijn ouders wilden alleen voor hun landgenoten dat zij een beter leven zouden krijgen, meer kansen in het leven, een goede educatie en een veelbelovende toekomst. We droomden van een Syrië waarvan we het verdienden om in te wonen: een Syrië met schone straten en gelukkige gezichten. We wilden een Syrië waar mensen gelijke rechten en kansen zouden hebben, en vrijheid van meningsuiting. Ja, vanwege die houding, werden we buitenstaanders. Dat zijn de regels van een dictatuur.

Gedurende de jaren werd het integreren in de VS steeds makkelijker. Het lukte me om de strijd in mijzelf te onderdrukken tot op het punt dat ik er niet meer aan hoefde te denken. En toen ik het eindelijk zover had dat het rustig was geworden in mijn hoofd, zorgde het beleg van maart voor een tornado in mijn gedachten. Ik wilde het niet geloven. Ik wilde mezelf afschermen van de pijn van de teleurstelling. Maar in maart kwam mijn dagelijks gevecht om bij de VS te horen tot een einde. Hoewel mijn lichaam hier in de VS is, zijn mijn gedachten, mijn hart en mijn zintuigen teruggekeerd naar Syrië, naar de bolwerken van de rebellen. Daar is het waar ik werkelijk thuis hoor, waar de revolutie levend en gaande is. De revolutie gaf me mijn land, mijn volk en mijn thuis terug.